|
pl-PLen-US

Nowości Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

Komunikat nr 12/2022Komunikat nr 12/2022 - 19 września 2022

W dniu 16 września 2022 roku na terenie kompleksu leśnego „Barbarka” w Toruniu przeprowadzono zawody historyczno-obronne młodzieży klas mundurowych pod hasłem „IV Bieg Zesłańca”.

Celem zawodów było podniesienie poziomu wiedzy o miejscach martyrologii w regionie oraz tragicznych losach Polaków zsyłanych na tereny byłego ZSRR oraz doskonalenie sprawności bojowej i odporności psychicznej uczniów podczas rywalizacji w zawodach sportowo-obronnych.

W zawodach uczestniczyło 7 drużyn z n/w szkół:

1.    Zespół Szkół CKU w Gronowie.

2.    Zespół Szkół w Kościelcu.

3.    Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku.

4.    VI Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – I drużyna mieszana polsko-ukraińska.

5.    VI Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – II drużyna mieszana polsko-ukraińska.

6.    ZDZ Technikum Mundurowe w Toruniu.

7.    Zespół Szkół Technicznych w Toruniu.

Zgodnie z regulaminem opracowanym przez ZG SPArt. zawody historyczno-obronne rozegrano w 9 konkurencjach:

1.    Historyczna znajomość wydarzeń związanych z zesłaniami na Syberię.

2.    Marszobieg wg azymutu i mapy, wykonywanie pomiarów.

3.    Wynoszenie rannego z pola walki.

4.    Cięcie pnia o średnicy 10-20 cm piłą ręczną na czas.

5.    Rozpalenie ogniska przy pomocy środków podręcznych.

6.    Znajomość tematyki dotyczącej Wojsk Obrony Terytorialnej, uzbrojenia i sprzętu.

7.    Zaprezentowanie jednej z metod pozyskiwania i uzdatniania wody.

8.    Rzut kołem ratunkowym na celność.

9.    Czytanie mapy topograficznej.

Podczas drużynowych zmagań osiągnięto następujące wyniki:

  1 miejsce – I drużyna VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu – 51 pkt.

  2 miejsce –  Zespół Szkół Technicznych w Toruniu – 47   pkt

  3 miejsce – Zespół Szkół w Kościelcu – 28 pkt.

  4 miejsce – II drużyna VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu26 pkt

  5 miejsce – ZDZ Technikum Mundurowe w Toruniu – 26 pkt.

  6 miejsce – Zespół Szkół Akademickich we Włocławku – 23 pkt.

  7 miejsce –  Zespół Szkół CKU w Gronowie – 17 pkt.

Na podstawie opinii sędziów poszczególnych konkurencji, wyłoniono najaktywniejszego uczestnika zawodów, został nim:

– Oliwier Majewski.

Na podstawie opinii sędziów poszczególnych konkurencji, wyłoniono najaktywniejszego uczestnika zawodów spoza Polski, został nim:

– Kyryło Mowczan.

Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynął żaden protest.

W czasie zawodów nie doszło do wypadku z udziałem zawodnika.

Organizatorzy zawodów w związku z uzyskaną ilością punktów wyróżnili:

       Za zajęcie pierwszego miejsca: pucharem, dyplomem i upominkami:

– I drużynę VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu.

       Za zajęcie 2 miejsca: pucharem i dyplomem:

– Zespół Szkół Technicznych w Toruniu.

      Za zajęcie 3 miejsca: pucharem i dyplomem:

– Zespół Szkół w Kościelcu.

Za uzyskanie tytułu najaktywniejszego zawodnika: pucharem, dyplomem i upominkiem:

– Oliwiera Majewskiego.

Za uzyskanie tytułu najaktywniejszego zawodnika z młodzieży ukraińskiej: dyplomem i upominkiem:

– Kyryło Mowczana.

Ponadto za aktywne uczestnictwo w zawodach wyróżniono dyplomami wszystkie drużyny biorące udział w rywalizacji.

Za udostępnienie obiektów, pomoc w organizacji przedsięwzięcia organizatorzy serdecznie dziękują Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Dyrektor Szkoły Leśnej na Barbarce, Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Oddziałowi Terenowemu Związku Sybiraków w Toruniu oraz wszystkim członkom SPArt. zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów.

Zarząd Główny                         

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
 
BM-21 GRAD - 12 września 2022

Nasz kolega mjr w st. spocz. Leszek Szostek z bolesławieckiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów opracował monografię z serii Typy Broni i Uzbrojenia 122 mm artyleryjska wyrzutnia rakietowa BM-21 GRAD. Publikacja zawiera szczegółowy opis historii powstania, budowy części jezdnej I artyleryjskiej, wykorzystania amunicji oraz zastosowania bojowego.
Pod koniec 60 lat XX wieku wyrzutnie tego typu zakupiono także dla Wojska Polskiego. W 2021 roku Polska miała jeszcze 98 wyrzutni BM-21 w zapasach i niektórych skadrowanych dywizjonach artylerii. W okresie kwiecień-maj 2022 r. część tych wyrzutni przekazano armii ukraińskiej., która odpiera agresję Rosji od 24 lutego.

Monografię można zakupić:
Agencja Wydawnicza CB
02-495 Warszawa, ul. Drzymały 18/15
Tel. 510 210 234
e-mail: sklep@cbwydawnictwo.pl


 
122 mm haubica D-30 - 12 września 2022

Ppłk rez. Tomasz Lisiecki opracował monografie „122 mm haubica D-30”. Przedstawia w niej historię powstania, budowę i zastosowanie bojowe. Przez wielu uznawana za najlepszą i najbardziej rozpowszechnione działo na świecie.
Jest na wyposażeniu 35 krajów. Kilka państw Produkuje je na licencji. Ze względu na duży potencjał modernizacyjny haubica D-30 doczekała się kilku odmian i licznych modyfikacji, zarówno w wersji ciągnionej jak i samobieżnej.
Wbrew częstym, spotykanym w literaturze fachowej i Internecie opiniom haubica D-30 nie znajdowała się na uzbrojeniu artylerii Wojska Polskiego jednak wpisała się w historię polskiej artylerii. Autor opracowania (wówczas szef sekcji rozpoznana w 23.ŚBA) w oparciu o dostępne źródła opracował instrukcję „Budowa 122 mm haubicy D-30”, która była pomocna przy szkoleniu afgańczyków przez polskich artylerzystów.

Monografię można zakupić:
Agencja Wydawnicza CB
02-495 Warszawa, ul. Drzymały 18/15
Tel. 510 210 234
e-mail: sklep@cbwydawnictwo.pl


 
Komunikat nr 11/2022Komunikat nr 11/2022 - 8 września 2022
W dniu 16 września 2022 roku na terenie kompleksu leśnego „Barbarka” w Toruniu Stowarzyszenie wspólnie ze Związkiem Sybiraków w Toruniu przeprowadzi zawody historyczno-obronne młodzieży klas mundurowych szkół ponadpodstawowych pod hasłem „IV Bieg Zesłańca”.
Celem zawodów będzie podniesienie poziomu wiedzy o miejscach martyrologii w regionie i tragicznych losach Polaków zsyłanych na tereny byłego ZSRR oraz doskonalenie sprawności bojowej i odporności psychicznej uczniów podczas rywalizacji w zawodach sportowo-obronnych.
W zawodach weźmie udział 9 drużyn z następujących szkół:
 1. Zespół Szkół CKU w Gronowie.
 2. Zespół Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.
 3. Zespół Szkół w Kościelcu.
 4. Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku.
 5. JS 1909 Toruń ZS „Strzelec” JP.
 6. VI Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – I drużyna.
 7. VI Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – II drużyna.
 8. ZDZ Technikum Mundurowe w Toruniu.
 9. Zespół Szkół Technicznych w Toruniu.
Zgodnie z regulaminem opracowanym przez ZG SPArt. zawody historyczno- obronne będą składały się z 9 konkurencji:
 1. Historyczna znajomość wydarzeń związanych z zesłaniami na Syberię.
 2. Marszobieg wg azymutu i mapy, wykonywanie pomiarów.
 3. Wynoszenie rannego z pola walki.
 4. Cięcie pnia o średnicy 10-20 cm piłą ręczną na czas. 
 5. Rozpalenie ogniska przy pomocy środków podręcznych.
 6. Znajomość tematyki dotyczącej Wojsk Obrony Terytorialnej, uzbrojenia i sprzętu.
 7. Zaprezentowanie jednej z metod pozyskiwania i uzdatniania wody.
 8. Rzut kołem ratunkowym.
 9. Czytanie mapy topograficznej.
Po zakończeniu zawodów, komisja sędziowska wybierze trzy najlepsze drużyny. Zawody wygra drużyna, która uzyska największą sumaryczną liczbę punktów. 
Podczas zawodów wyłoniony zostanie również najaktywniejszy zawodnik, na podstawie propozycji sędziów poszczególnych konkurencji, w porozumieniu z sędzią głównym zawodów.
Po zakończeniu zawodów pod Pomnikiem Pamięci Ofiar Barbarki zostanie zapalony znicz i złożony wieniec. Po uhonorowaniu najlepszych drużyn i najaktywniejszych uczestników zawodów wszyscy udadzą się do kościoła Św. Faustyny, gdzie po mszy świętej zostaną złożone kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Matce Polce Sybiraczce. 
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

 
Z żałobnej karty Z żałobnej karty - 6 września 2022
W nocy z 2 na 3 września 2022 roku zmarł generał brygady Czesław BOROWSKI, były Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii MON, później Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Sztabu Generalnego WP, członek honorowy Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.
Generał brygady Czesław BOROWSKI urodził się 1 kwietnia 1944 roku w Łomnicy na ziemi świętokrzyskiej.
Służbę   wojskową rozpoczął we wrześniu 1963 r. jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu, od 1965 roku Oficerskiej Szkoły Wojsk Rakietowych i Artylerii. Pierwsze stanowisko służbowe - dowódcy plutonu ogniowego objął w 115 Dywizjonie Artylerii Haubic 10 Dywizji Pancernej. Tam też od roku 1967 był dowódcą plutonu topograficzno-rozpoznawczego. Po awansie na stopień porucznika pełnił funkcję dowódcy baterii 122 mm haubic. W latach 1970 – 1971 był dowódcą baterii dowodzenia w 39 Pułku Artylerii 10 Dywizji Pancernej.  Przez kolejny rok był szefem sztabu – zastępcą dowódcy dywizjonu w tymże pułku. W 1972 roku otrzymał nominację na kapitana. Po studiach w Akademii Sztabu Generalnego WP najpierw był dowódcą dywizjonu w 20 Pułku Artylerii Przeciwpancernej, a następnie służył w Szefostwie WRiA Dowództwa ŚOW we Wrocławiu. Rok później objął funkcję szefa sztabu – zastępcy dowódcy 91 Pułku Artylerii Przeciwpancernej i awansował do stopnia majora.
W latach 1978 – 1980 dowodził tą jednostką, po czym został szefem sztabu – zastępcą dowódcy 3 Brygady Artylerii. W roku 1979 uzyskał stopień podpułkownika. Trzy lata później został powołany na stanowisko zastępcy szefa WRiA Warszawskiego Okręgu Wojskowego.
Ukończył Akademię Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych w ZSRR. Po powrocie do kraju - w stopniu pułkownika - w latach 1984 – 1986 dowodził 3 Brygadą Artylerii w Biedrusku. W latach 1986 – 1987 był dowódcą WRiA ŚOW.
Od 1991 roku pełnił funkcję Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii MON. W ramach reorganizacji kierowniczych organów sił zbrojnych, zmieniono tą nazwę na Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii Sztabu Generalnego WP. Po roku został mianowany na stopień generała brygady.   W latach 1997 – 2003 kierował artylerią w Dowództwie Wojsk Lądowych.
Za zasługi na rzecz artylerii i Sił Zbrojnych RP został odznaczony Krzyżem Komandorskim a następnie  Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2002 został wpisany do „Honorowej Księgi Ministra Obrony Narodowej”.
Od 17 maja 2017 roku był członkiem honorowym Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.
Gen. Czesław Borowski wniósł duży wkład w rozwój Wojsk Rakietowych i Artylerii.
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 9 września 2022 roku o godz. 12.00 w Kościele pw. Św. Józefa w Klimontowie w powiecie sandomierskim, po czym nastąpi odprowadzenie na miejsce spoczynku na Cmentarzu Parafialnym w Klimontowie.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym zmarłego.
Cześć Jego Pamięci!


 
Święto Wojska Polskiego w Toruniu - 15 sierpnia 2022Święto Wojska Polskiego w Toruniu - 15 sierpnia 2022 - 4 sierpnia 2022

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów z okazji Święta Wojska Polskiego składa wszystkim żołnierzom służby czynnej, członkom Stowarzyszenia oraz sympatykom wojska i artylerii serdeczne życzenia. Życzymy równocześnie satysfakcji z realizowanych zadań oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Tegoroczne święto przypada w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej, będącej jedną z najważniejszych bitew świata. Zdaniem brytyjskiego polityka i dyplomaty Edgara Vincenta D’Abernon bitwa ta była jedną z osiemnastu przełomowych bitew w historii świata.

Z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego, władze wojskowe i samorządowe Torunia organizują wiele przedsięwzięć okolicznościowych.

W dniu 15 sierpnia 2022 roku odbędą się:

 • o godz. 12.00 –msza święta w intencji Ojczyzny i polskich żołnierzy w Kościele Garnizonowym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej;
 • o godz. 13.00 – przemarsz na Rynek Staromiejski;
 • o godz. 13.30 –uroczysty apel wojskowy z okazji Święta Wojska Polskiego;
 • o godz. 16.00 – spotkanie okolicznościowe w Forcie IV.

Członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów chętni do wzięcia udziału w spotkaniu w Forcie IV proszeni są o zgłaszanie uczestnictwa do 10.08.2022 roku i opłacenie kosztów spotkania w wysokości 60,00 złotych w Klubie CSAiU.

Dowódca Garnizonu serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia do udziału w w/w zamierzeniach.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny                        
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Z żałobnej karty – 29.06.2022 rokZ żałobnej karty – 29.06.2022 rok - 29 czerwca 2022

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22 06. 2022 r odszedł od nas, w wieku 103 lat żołnierz Armii Krajowej mjr w st. spocz. Józef Kasperowicz PS. „Bystry”. Członek Honorowy Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.
Mjr Józef Kasperowicz urodził się 13 grudnia 918 roku w Morgowiczach k/Lidy.
W 1942 roku wstąpił do Armii Krajowej, w której bohatersko walczył jako partyzant z okupantem niemieckim. Pseudonim „Bystry” otrzymał będąc żołnierzem 77 pp AK.
W 1946 roku został aresztowany przez NKWD, skazany na 10 lat więzienia i wywieziony na Syberię. W 1956 roku wrócił do Polski i swoje życie związał z Sulechowem.
Za swoją patriotyczną działalność został odznaczony: Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem zasługi z Mieczami, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Krzyżem Więźnia Politycznego, Krzyżem Zesłańców Sybiru oraz Odznaką Honorowego Sybiraka.
Był wielkim sympatykiem lubuskiego pułku artylerii i Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddział Stowarzyszenia Sulechów. Na wniosek zarządu oddziału, odznaczony został Odznaką Honorową SPArt.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i przesyła kondolencje.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! 
Komunikat nr 07/2022 - 23 czerwca 2022

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w dniach od 9 do 11 czerwca 2022 roku zorganizował i przeprowadził Letnie Spotkanie Artyleryjskie 2022.
Głównym celem spotkania było uhonorowanie 10-lecia funkcjonowania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. W ciągu tych dziesięciu lat Stowarzyszenie wspólnie z Oddziałami Terenowymi zrealizowało wiele przedsięwzięć mających na celu m. in. zintegrowanie środowisk rakietowców i artylerzystów, wspólnie z członkami wspierającymi pogłębianie wiedzy na temat nowoczesnych środków artyleryjskich, a także prowadzenie szkoleń i zawodów sportowych z młodzieżą uniwersytecką i szkolną.
W godzinach południowych 9 czerwca 2022 roku Prezes Stowarzyszenia Kolega Roman Kłosiński z członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia witał członków Stowarzyszenia przybyłych z Oddziałów Terenowych. Tradycyjnie Toruń odwiedził nestor artylerii generał brygady Antoni Skibiński z Oddziału Wrocławskiego. Najliczniejsza grupa członków, licząca 15 osób, przybyła z Oddziału Terenowego z Sulechowa. Delegacje z pozostałych oddziałów były również liczne.
Przyjezdni koledzy po zakwaterowaniu udali się na Starówkę, aby przypomnieć sobie miasto z czasów podchorążackich.
W dniu 10 czerwca 2022 roku w godz. 09.00 – 14.00 w auli CSAiU zgodnie z planem odbyła się konferencja naukowa na temat „Toruń kuźnią kadr artyleryjskich w latach 1920-2022”.
W ramach konferencji głos zabrał Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii płk. dypl. Zenon Wiśniewski, który przedstawił aktualny stan polskiej artylerii oraz poinformował zebranych o kierunkach rozwoju Wojsk Rakietowych i Artylerii w świetle najnowszej ustawy o obronie Ojczyzny.
Komendant Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (CSAiU płk dypl. Remigiusz Zieliński przedstawił rolę Centrum w szkoleniu artylerzystów.
W trakcie konferencji wystąpili również zaproszeni goście. Dowódca 3. Batalionu 29. Pułku Artylerii Polowej armii USA podpułkownik George R. Riggin omówił zasady kształcenia kandydatów na oficerów artylerii w armii USA oraz zadania amerykańskiego kontyngentu artyleryjskiego na terenie Polski, zaś amerykańscy artylerzyści przedstawili system szkolenia amerykańskich podoficerów i specjalistów artylerii. Komandor por. Mirosław Chmieliński przedstawił postać komandora ppor. Heliodora Laskowskiego i jego wkład w tworzenie i rozwój polskiej artylerii nadbrzeżnej w II Rzeczypospolitej.
Mjr dr Piotr Ochociński przedstawił genezę szkolnictwa artyleryjskiego w Toruniu.
Płk dr hab. Norbert Świętochowski omówił powstanie i rozwój Oficerskiej Szkoły Artylerii oraz Szkoły Podchorążych Artylerii.
Mjr dr Mirosław Giętkowski przedstawił historie powstania Obozu Szkolnego Artylerii oraz funkcjonowanie Centrum Wyszkolenia Artylerii w Toruniu.
St. sierż. dr Waldemar Jaskulski przedstawił historię funkcjonowania szkolnictwa artyleryjskiego w Toruniu po zakończeniu II wojny światowej.
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia zorganizowało ciekawy pokaz najnowszego sprzętu artyleryjskiego oraz udzieliło znaczącej pomocy w przygotowaniu wystawy poświęconej szkolnictwu artyleryjskiemu w Toruniu. Materiały do wystawy Stowarzyszenie uzyskało dzięki życzliwości Muzeum Artylerii w Toruniu, będącego Oddziałem Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Ponadto dzięki zaangażowaniu ppłk. Marka Donaja i członków Oddziału Terenowego w Głogowie można było obejrzeć wystawę medali, odznak i znaków rodzajów wojsk.
Uczestnicy konferencji mogli również zapoznać się z wydawnictwami o tematyce artyleryjskiej przygotowanymi i zaprezentowanymi przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. Dostępne były aktualne i archiwalne wydania „Artylerzysty” oraz książki znawców tematyki artyleryjskiej: płk. Henryka Grzegorczyka „Artyleria polowa”, mjr. Mirosława Giętkowskiego „Taktyczno-techniczne zasady działania artylerii Wojska Polskiego 1918-1939”, mjr. Piotra Ochocińskiego „Początki szkolnictwa artyleryjskiego w Toruniu” czy też mjr. Leszka Szostka, opisujące broń artyleryjską Wojska Polskiego. Po konferencji odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, w trakcie którego przedstawiono i zatwierdzono Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia za 2021 rok oraz przyjęto sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej i udzielono absolutorium Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia. Na zakończenie zebrania uhonorowano zasłużonych członków Stowarzyszenia za 10-cio letnią działalności medalami jubileuszowymi i odznakami pamiątkowymi.
Po zakończeniu konferencji i zebrania uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem gen. Józefa Bema.
W godzinach popołudniowych artylerzyści i zaproszeni goście spotkali się przed pomnikiem Polskich Artylerzystów, gdzie zapaleniem zniczy i złożeniem kwiatów rozpoczęli obchody 10-lecia Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.
Dalsza część obchodów odbyła się w kompleksie X Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Św. Katarzyny. . Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Sekretarz Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marek Smoczyk z Dyrektorami Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W akademii wzięli również udział członkowie wspierający oraz dowódcy jednostek wojskowych współpracujących ze Stowarzyszeniem. Po podsumowaniu 10-cio letniej działalności Stowarzyszenia przez prezesa Romana Kłosińskiego uhonorowano władze samorządowe, seniorów i zasłużonych artylerzystów, członków wspierających, dowódców jednostek wojskowych oraz przedstawicieli współpracujących ze Stowarzyszeniem organizacji i instytucji medalami jubileuszowymi oraz odznakami pamiątkowymi. Następnie głos zabierali zaproszeni goście. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy spotkania obejrzeli występ zespołu artystycznego Slavic Voices i wzięli udział w uroczystej kolacji.
W dniu 11 czerwca uczestnicy Letniego Spotkania Artyleryjskiego mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Twierdzy Toruń, Muzeum Historii Torunia oraz mogli podziwiać piękno innych zabytków.
Spotkanie zakończył żołnierski obiad przygotowany i wydany przez stołówkę 12 WOG przy ul. Dobrzyńskiej.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa serdeczne podziękowania Panu Pułkownikowi Remigiuszowi Zielińskiemu – Komendantowi Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia - za zabezpieczenie pobytu uczestników spotkania oraz zapewnienie noclegów członkom Stowarzyszenia przybyłym z Oddziałów Terenowych.
Składamy podziękowania Panu Pułkownikowi Grzegorzowi Gotowiczowi - Komendantowi 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego – za przygotowanie i wydanie posiłków uczestnikom spotkania.
Dziękujemy Panu Pułkownikowi Edwardowi Chyle – Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i Panu Pułkownikowi Maciejowi Huliszowi – Dowódcy 81. Batalionu Lekkiej Piechoty za wsparcie zabezpieczenia pobytu członków Stowarzyszenia przybyłym z Oddziałów Terenowych. Zarząd Główny Stowarzyszenia serdecznie dziękuje Pani Aleksandrze Mierzejewskiej – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu – za możliwość zwiedzenia Muzeum Twierdzy Toruń oraz Muzeum Historii Torunia.
Szczególne słowa podziękowania organizatorzy kierują do Seniorów Artylerii oraz wszystkich członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, którzy zechcieli uczestniczyć w tym bardzo ważnym dla Stowarzyszenia przedsięwzięciu.

Z artyleryjskim pozdrowieniem.


 
Komunikat 16 maja 2022Komunikat 16 maja 2022 - 16 maja 2022

Nasz kolega mjr rez. Leszek Szostek z bolesławieckiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów opracował kolejną monografię z serii  Typy Broni i Uzbrojenia.

 203,2 mm działo  samobieżne 2S7 Pion/2S7M Małka.                                   

W publikacji opisano historię rozwoju, konstrukcję, cechy eksploatacyjne, dane techniczne oraz zastosowanie skonstruowanej w latach 70. XX wieku działa. W latach

1986 – 2006 Wojsko Polskie użytkowało 8 dział tego typu.

 

Monografię można zakupić:

Agencja Wydawnicza CB

02-495 Warszawa, ul. Drzymały 18/15

Tel. 510 210 234

e-mail: sklep@cbwydawnictwo.pl 

 
KOMUNIKAT - 28 kwietnia 2022

 

 
WIELKANOC 2022r. - 11 kwietnia 2022

 


 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE - 5 kwietnia 2022
 

 


 

 
Komunikat 07.03.2022 - 7 marca 2022

Nakładem Agencji Wydawniczej Cinderella Books ukazała się monografia z serii Broń i Wyposażenie Wojska Polskiego„122 mm artyleryjska wyrzutnia rakietowa WR-40 Langusta” 

autorstwa członka bolesławieckiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów mjr rez. Leszka Szostka.

Autor monografii, pasjonat historii artylerii prowadzi nas od wyrzutni artyleryjskiej BM-21 do głęboko zmodernizowanej WR-40 Langusta.

Dla starych artylerzystów będzie miłym przypomnieniem a młodzieży artyleryjskiej pokaże drogę jaką przeszła artyleria rakietowa przez ostatnie pół wieku. 

 

Monografię można zakupić:

Agencja Wydawnicza CB

02-495 Warszawa, ul. Drzymały 18/15

Tel. 510 210 234

e-mail: sklep@cbwydawnictwo.pl

 

 


 
Boże Narodzenie 2021r. - 15 grudnia 2021

 
ŻYCZENIA - 14 grudnia 2021

 
Komunikat nr 16/2021 - ŚWIĘTO WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERIIKomunikat nr 16/2021 - ŚWIĘTO WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII - 4 grudnia 2021

W dniach od 2 do 4 grudnia 2021 roku członkowie i sympatycy Stowarzyszenia wzięli udział w Centralnych Obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. Obchody święta zostały zorganizowane w Toruniu przez Zarząd Wojsk Rakietowych i Artylerii przy współudziale Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Program obchodów był bogaty i zawierał wiele różnorodnych przedsięwzięć.
2 grudnia 2021 roku przyjezdni uczestnicy obchodów święta, członkowie Stowarzyszenia, zostali w koszarach przy ulicy Dobrzyńskiej przywitani przez Prezesa ZG Stowarzyszenia płk. Romana Kłosińskiego. Po rozpakowaniu się i zjedzeniu pożywnego obiadu wszyscy udali się do CKK „Jordanki”, gdzie rozpoczęto oficjalne obchody Święta WRiA. W uroczystości udział wzięli członkowie Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, przedstawiciele artyleryjskich jednostek wojskowych z całego kraju,  władz samorządowych województwa i  Torunia  oraz członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Program tego dnia przewidywał wykłady dr. Mirosława Giętkowskiego na temat „100 lat szkolnictwa artyleryjskiego w Toruniu”, płk. Wojciecha Dalki na temat „WRiA stan obecny oraz wyzwania przyszłości”, a także występy artystyczne Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego i Zespołu Marynarki Wojennej „Riwiera”. 
W dniu 3 grudnia uroczystości rozpoczęły się od zbiórki uczestników obchodów święta przy Pomniku Polskich Artylerzystów na Placu To-Mi-To i odśpiewania hymnu państwowego. Po uroczystym Apelu Pamięci delegacje artylerzystów, a następnie przedstawicieli Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów złożyły u stóp pomnika wiązanki biało-czerwonych kwiatów. Spod pomnika wszyscy udali się na Plac Świętej Katarzyny do Kościoła Garnizonowego. W kościele odprawiona została msza święta, którą koncelebrował biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek. 
Po mszy uczestnicy uroczystości przejechali na teren Ośrodka Szkolenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, gdzie przy wzgórzu Sypka odbył się uroczysty apel, w którym wziął udział Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika. W trakcie apelu uhonorowano wyróżniających się żołnierzy jednostek artyleryjskich, a także nagrodzono Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojska Polskiego za 2021 rok ppor. Bartosza Cackowskiego z CSAiU w Toruniu oraz finalistów Konkursu Artyleryjskiego Seniorów Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów z Mistrzem Ognia płk. Janem Myrchą na czele. Uroczysty apel zakończyła defilada jednostek wojskowych. Zamierzenia na OS CSAiU zakończyło strzelanie z 155 mm samobieżnych haubic KRAB, 120 mm moździerzy samobieżnych RAK, 122 mm wyrzutni rakietowych RM-70 oraz wyrzutni ppk SPIKE. 
Ostatnie zamierzenia uroczystości zostały przeprowadzone w Forcie IV. Prezes ZG Stowarzyszenia płk Roman Kłosiński uhonorował odznakami Stowarzyszenia oraz wręczył upominki osobom i firmom udzielającym pomocy i wsparcia Stowarzyszeniu Polskich Artylerzystów oraz członkom Stowarzyszenia wykazującym się zaangażowaniem i aktywnością w pracy społecznej.
  Zarząd Główny Stowarzyszenia serdecznie dziękuje za umożliwienie realizacji przedsięwzięć związanych z przeprowadzeniem obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii Szefowi Zarządu WRiA płk. dypl. Zenonowi Wiśniewskiemu, za udzielenie pomocy przy przygotowaniu obchodów święta przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komendantowi Fortu IV Panu Jerzemu Okońskiemu za udostępnienie pomieszczeń oraz przygotowanie ich do Spotkania Pokoleń, zaś członkom Stowarzyszenia za liczne przybycie i aktywny udział w obchodach święta.
Z artyleryjskim pozdrowieniem,


                                                                                                  Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

 


 


 

 
Artylerzysta 2021Artylerzysta 2021 - 3 grudnia 2021

Z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa najserdeczniejsze życzenia Artylerzystom i Rakietowcom życząc sukcesów w służbie, satysfakcji z wykonywanych zadań oraz pomyślności w życiu osobistym.

Ostatni numer "Artylerzysty" do pobrania w formacie pdf.

 


 

 
Komunikat nr 15/2021Komunikat nr 15/2021 - 22 listopada 2021

VIII KONKURS ARTYLERYJSKI SENIORÓW

Zgodnie z uaktualnionym „Planem działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2021 rok” Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów przeprowadził VIII edycję Konkursu Artyleryjskiego Seniorów. Konkurs zrealizowany został w ścisłej współpracy z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia na bazie zajęć „Kursu przeszkolenia obsług 122 mm samobieżnych haubic 2S1 Goździk.”

W dniu 18 listopada 2021 roku odbył się finał Konkursu Artyleryjskiego Seniorów ze strzelaniem amunicją bojową. Zadania ogniowe były wykonywane z ugrupowania bojowego:

- SO – rejon Batory

- PO – wzg. Czarnieckiego.

Strzelania wykonywała bateria 122 mm samobieżnych haubic 2S1 „Goździk”.

Konkurs przeprowadziła komisja w składzie:

- przewodniczący – płk w st. spocz. Roman Kłosiński

- członek – mjr Dariusz Laskowski z CSAiU

- członek – ppłk w st. spocz. Jan Szymański.

Zawody zostały przeprowadzone w obecności Szefa Oddziału Szkolenia – Zastępcy Szefa Zarządu WRiA – płk. Andrzeja Kupisa oraz Komendanta CSAiU – płk. dypl. Remigiusza Zielińskiego.

Do finału zakwalifikowali się:

·      płk w st. spocz. Ryszard Dorożyński z Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia, 

·      płk w st. spocz. Stanisław Kalski z Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia,

·      płk w st. spocz. Jan Myrcha z Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia,

·      płk w st. spocz. Sławomir Sacharuk z Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia.

Finaliści wykonywali zadanie ogniowe nr 3, mając do dyspozycji:

- mapę poligonu w skali 1:25 000 z naniesionym ugrupowaniem bojowym

- przyrząd PA

- lornetkę wojskową 7x45

- Tabele Strzelnicze do 122 mm haubicy 2S1

- notatkę strzelającego

oraz własne notatki i przyrządy do pisania i rysowania.

        Strzelający mógł do prowadzenia obserwacji wykorzystać przyrząd kątomierczy PAB-2A.

        Kontrolę dokładności ognia przeprowadziła grupa kontroli dokładności ognia wystawiona przez CSAiU w składzie:

- wykładowca cyklu,

- sekcja wysuniętych obserwatorów.

        Oceny wykonania zadania ogniowego i ustalenie kolejności zajętych miejsc w konkursie dokonała Komisja pod kierownictwem Prezesa Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

        Ocena wykonania zadania ogniowego przeprowadzona została w oparciu o dwa warunki:

- dokładność ognia – (normy uchyleń w donośności i kierunku do oceny   dokładności ognia)

- czas wykonania zadania - (normy czasu pracy podczas wykonania zadania ogniowego z pododdziałem nieetatowym).

W ramach sportowej, koleżeńskiej i artyleryjskiej rywalizacji po wykonaniu przez wszystkich finalistów zadań:

- I miejsce i tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów zdobył płk w st. spocz. Jan Myrcha

- II miejsce i tytuł I Wicemistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów zdobył płk w st. spocz. Sławomir Sacharuk

- III miejsce i tytuł II Wicemistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów zdobył płk w st. spocz. Ryszard Dorożyński

- IV miejsce i tytuł III Wicemistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów zdobył płk w st. spocz. Stanisław Kalski.

Po zakończeniu strzelań konkursowych u podnóża wzgórza Czarnieckiego zostały przeprowadzone strzelania na wprost z 85 mm armaty dywizyjnej D-44. Celem strzelania było pasowanie nowo przyjętych członków na artylerzystów oraz nadanie tytułu Honorowych Artylerzystów, a także odnowienie patentów artyleryjskich przez  seniorów toruńskiej artylerii.

Po pomyślnym wykonaniu zadania ogniowego tytuł Honorowego Artylerzysty otrzymała Prezes firmy Forcepol z Warszawy Pani Agnieszka Ułasiuk, zaś patenty artyleryjskie odnowili członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów - Seniorzy Artyleryjskiego Pokolenia płk. w st. spocz. Włodzimierz Rudziński i Marian Andruk.

Ponadto Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów ufundowało nagrodę dla Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych za 2021 rok ppor. Bartosza Cackowskiego z CSAiU w Toruniu. Nagrody i wyróżnienia dla Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych oraz Mistrza i Wicemistrzów Ognia Artyleryjskiego Seniorów zostaną wręczone podczas Centralnych Obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii w dniu 3 grudnia 2021 roku w Toruniu.

Zarząd Główny serdecznie dziękuje za umożliwienie realizacji finału Konkursu Artyleryjskiego Seniorów Szefowi Zarządu WRiA płk. dypl. Zenonowi Wiśniewskiemu, natomiast za pełne i perfekcyjne zabezpieczenie strzelań konkursowych Komendantowi CSAiU płk. dypl. Remigiuszowi Zielińskiemu.

Szczególne słowa podziękowania organizatorzy kierują do zawodników, którzy w trudnych czasach pandemii podjęli wyzwanie startu w strzelaniach finałowych.


Z artyleryjskim pozdrowieniem, 

 

Zarząd Główny

Towarzyszenia Polskich Artylerzystów

 

 
Komunikat nr 14/2021Komunikat nr 14/2021 - 16 listopada 2021

KOMUNIKAT 14/2021

 

                Szef Zarządu WRiA zaprasza członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na Centralne Obchody Święta WRiA, które odbędą się 2 do 4 grudnia 2021 roku w Toruniu.

                Program obchodów:

· 2 grudnia 2021 roku:

- godz. 15:00 - prelekcja na temat „WRiA - stan obecny oraz wyzwania przyszłości” w CKK „Jordanki”

- 16:00 - 16:30 - przerwa

- godz. 16:30 - występ artystyczny z okazji Święta WRiA

· 3 grudnia 2021 roku:

- godz. 8:00 - Apel Poległych przy Pomniku Polskich Artylerzystów

- godz. 9:00 – udział w mszy w Kościele Garnizonowym

- godz. 11:00 – pokaz statyczny sprzętu artyleryjskiego na OS CSAiU

- godz. 12:15 – uroczysty apel na OS CSAiU

- godz. 13:00 – pokaz możliwości ogniowych pododdziałów WRiA.

 

                Po obchodach Święta WRiA organizowane jest Spotkanie Pokoleń w Forcie IV przy ulicy Chrobrego 36 dla chętnych członków Stowarzyszenia.

                 Koszt spotkania wynosi 160.00 zł. Chętni proszeni są o wpłacenie na konto ZG Stowarzyszenia: 09 1540 1304 2035 9114 2414 0001 do 21.11.2021r. Wpłata oznacza zgłoszenie udziału w spotkaniu.

                 Z artyleryjskim pozdrowieniem,

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Komunikat nr 13/2021 z dn. 9.11.2021 - 9 listopada 2021


W czwartek, 11 listopada obchodzimy 103. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach niewoli.

Wybór daty Święta Niepodległości wiązał się z zakończeniem I wojny światowej w wyniku podpisania rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918 roku. Tego samego dnia Rada Regencyjna Królestwa Polskiego, organ władzy zwierzchniej, przekazała władzę wojskową oraz naczelne dowództwo nad wojskiem polskim Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej powrócił do Warszawy z niewoli w Magdeburgu.

Dzień 11 Listopada został uznany za święto państwowe ustawą z 23 kwietnia 1937 roku o Święcie Niepodległości.

W ramach obchodów święta w Toruniu odbędą się:

- o godz. 10.20 – złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod pamiątkowym głazem na Cmentarzu Komunalnym nr 1 (dawny Garnizonowy)

- o godz. 10.45 – złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikiem generała Józefa Hallera na ulicy Piastowskiej

- o godz. 11.00 – msza święta w Kościele Garnizonowym

- o godz. 12.00 – przemarsz ulicą Szeroką na plac w Parku 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski

- o godz. 12.30 – rozpoczęcie uroczystości wojskowej

- o godz. 12.50 – Apel Pamięci

- o godz. 13.10 – złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na Rynku Staromiejskim o godz. 13.40 odbędzie się wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.

Zarząd Główny Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w tym przedsięwzięciu.

 

Z artyleryjskim pozdrowieniem,

 

       Zarząd Główny

          Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów 
KONKURS ARTYLERYJSKI SENIORAKONKURS ARTYLERYJSKI SENIORA - 15 października 2021

Komunikat nr 12/2021

KONKURS ARTYLERYJSKI SENIORA

Zgodnie z „Planem działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2021 rok” w dniu 18 listopada 2021 roku planowane jest przeprowadzenie VIII Konkursu Artyleryjskiego Seniora. Konkurs zostanie przeprowadzony na OS CSAiU.

Regulamin konkursu

        Konkurs artyleryjsko – strzelecki o tytuł „Mistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów” Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów prowadzony jest w ścisłej współpracy z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia na bazie zajęć „Kursu przeszkolenia obsług 122 mm samobieżnych haubic 2S1 Goździk.”

        Zadanie konkursowe polega na zniszczeniu obserwowanego pojedynczego celu naziemnego ogniem plutonu 122 mm samobieżnych haubic 2S1 Goździk z zakrytego stanowiska ogniowego.

        Do wykonania zadania ogniowego strzelający otrzyma:

- mapę z naniesionym ugrupowaniem bojowym,

- Tabele strzelnicze do 122 mm samobieżnej haubicy 2S1 Goździk,

- PA-1,

- notatkę strzelającego,

- lornetkę.

        Strzelający może korzystać z obserwacji i pomiarów zwiadowcy wyposażonego w PAB-2A.

        Kontrolę dokładności ognia przeprowadzi grupa kontroli dokładności ognia w składzie:

- wykładowca cyklu,

- sekcja wysuniętych obserwatorów.

        Oceny wykonania zadania ogniowego i ustalenie kolejności zajętych miejsc w konkursie dokona Komisja pod kierownictwem Prezesa Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

        Ocena wykonania zadania ogniowego przeprowadzona będzie w oparciu o dwa warunki:

- dokładność ognia – (normy uchyleń w donośności i kierunku do oceny   dokładności ognia)

- czas wykonania zadania - (normy czasu pracy podczas wykonania zadania ogniowego z pododdziałem nieetatowym).

         W wypadku otrzymania jednakowych ocen za wykonanie zadania ogniowego wyższą lokatę zajmie strzelający, który miał krótszy czas wykonania zadania.

Zarząd Główny Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich chętnych członków Stowarzyszenia do udziału w tym przedsięwzięciu.

Chętni proszeni są o zgłaszanie udziału do 31 października 2021 roku do Kolegów:

Romana Kłosińskiego – tel. 603 151 517

Jana Szymańskiego – tel. 508 277 624.

Zarząd Główny Stowarzyszenia pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników konkursu.

 

Z artyleryjskim pozdrowieniem,

 

 

Zarząd Główny

Towarzyszenia Polskich Artylerzystów 

 
Komunikat nr 11/2021Komunikat nr 11/2021 - 5 października 2021

Spotkanie Członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

Zgodnie z uaktualnionym „Planem działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2021 rok” w dniu 25 września 2021 roku odbyło się „Spotkanie wrześniowe dla uczczenia pamięci artylerzystów poległych w czasie Wojny Obronnej w 1939 roku”.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 przy Pomniku Polskich Artylerzystów. Prezes Stowarzyszenia Kolega Roman Kłosiński przywitał przybyłych gości oraz członków Stowarzyszenia. Następnie przedstawił program spotkania:

- uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Pomniku Polskich Artylerzystów

- zwiedzanie Muzeum Twierdzy Toruń

- zwiedzanie Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży

- zwiedzanie rejonu Wojennego Magazynu Prochu nr 1 i okolicy

- spożycie obiadu

- spotkanie organizacyjne obchodów 100. rocznicy szkolnictwa artyleryjskiego w Toruniu

- Artyleryjskie Spotkanie Pokoleń.

Po wystąpieniu Kolegi Romana Salacha na temat jednostek artyleryjskich stacjonujących w Toruniu w 1939 roku delegacje gości i członków Stowarzyszenia złożyły wieńce oraz zapaliły zniczy przy Pomniku Polskich Artylerzystów. Wieniec w imieniu Huty Stalowa Wola S.A. złożył jej były pracownik płk w st. spocz. Edward Hajdukiewicz.

Następnie Kolega Eugeniusz Lala przeprowadził członków spotkania do Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, gdzie omówił jego historię i przedstawił instalacje znajdujące się w parku.

Po krótkim spacerze ulicą Dąbrowskiego uczestnicy spotkania weszli do Muzeum Twierdzy Toruń, gdzie kawą i ciastkami zostali powitani przez Kierownika Muzeum mjr. dr. Mirosława Giętkowskiego. Następnie Panowie Giętkowski i Kowalkowski oprowadzili Kolegów po muzeum przedstawiając historię Koszar Bramy Chełmińskiej oraz prezentując znajdujące się w muzeum eksponaty.

Po wizycie w muzeum i przejściu na ulicę Wola Zamkowa Pan Grzegorz Borek przedstawił dzieje Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży, czym się zajmuje i na czym polega działalność fundacji. Dotychczas w ECWM zrealizowano ponad 100 programów i projektów, udzielając pomocy ponad 50 tysiącom osobom. Z kolei Pan Adam Kowalkowski oprowadził uczestników spotkania po terenie, prezentując Wojenny Magazyn Prochu nr 1 oraz wybrane obiekty znajdujące się na terenie dawnego bastionu nr 1.

Po przybyciu do sali w budynku SM „Kopernik”, udostępnionej przez członka Stowarzyszenia, wiceprezesa Spółdzielni Kolegi Czesława Degórskiego rozpoczęło się spotkanie członków Stowarzyszenia poświęcone organizacji obchodów 100. rocznicy szkolnictwa artyleryjskiego w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele członków wspierających, przedstawiciele jednostek wojskowych z Bydgoszczy i Torunia, członkowie Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia z Bolesławca, Warszawy i Wrocławia oraz toruńscy członkowie Stowarzyszenia.

Prezes Stowarzyszenia przywitał przybyłych gości oraz członków Stowarzyszenia uczestniczących w spotkaniu. Następnie przedstawił program spotkania, który został jednogłośnie przyjęty.

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia za 2020 rok przedstawił Skarbnik Zarządu Głównego Kolega Leon Woszczyna. Po przedstawieniu sprawozdania odbyło się głosowanie. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia za 2020 roku zostało zatwierdzone jednogłośnie.

Kolega Roman Kłosiński uhonorował płk. Edwarda Hajdukiewicza, który wykazał się dużym zaangażowaniem oraz wkładem pracy w działalności Stowarzyszenia. Następnie Kolega Roman Kłosiński wręczył upominki przedstawicielom członków wspierających oraz przedstawicielom jednostek wojskowych.

W kolejnym punkcie spotkania zostały przedstawione krótkie informacje dotyczące nadchodzących rocznic związanych ze szkolnictwem artyleryjskim. Kpt dr Piotr Ochociński przedstawił prezentację na temat początków szkolnictwa artyleryjskiego w Toruniu. Płk Tadeusz Szkopek w skrócie omówił 100-lecie utworzenia Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu. Płk Remigiusz Zieliński zaprezentował dokonania CSAiU w ciągu 20 lat funkcjonowania Centrum. Płk Roman Kosiński omówił działalność Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w trakcie 10 lat funkcjonowania Stowarzyszenia.

Po wystąpieniach wywiązała się dyskusja, w wyniku której zostali wybrani członkowie grup inicjatywnych, do obowiązków których to grup będzie należało: wyłonienie członków komitetów obchodów poszczególnych rocznic, przygotowanie propozycji programów obchodów tych rocznic oraz zebranie materiałów historycznych do opracowania dokumentacji materiałowej związanej z zaprezentowaniem każdej tematyki rocznicowej.

W skład poszczególnych grup inicjatywnych zostali wybrani:

1.  Grupa Inicjatywna do przygotowania obchodów 100-nej rocznicy utworzenia Obozu Szkolnego Artylerii w Toruniu:

- kpt dr Piotr Ochociński

- mjr dr Mirosław Giętkowski

- sierż. dr Waldemar Jaskulski.

2.  Grupa Inicjatywna do przygotowania obchodów 100-nej rocznicy utworzenia Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu

- płk dr Tadeusz Szkopek

- płk Wiesław Majcherek

- płk Andrzej Orłowski

- płk dr hab. Zdzisław Polcikiewicz

- ppłk Stanisław Wodzyński.

3.  Grupa Inicjatywna do przygotowania obchodów 20-tej rocznicy Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojeniu:

- płk dypl. Remigiusz Zieliński

- płk dypl. Roman Kłosiński

- ppłk dypl. Ryszard Jóźwiak.

4.  Grupa Inicjatywna do przygotowania obchodów 10-tej rocznicy Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów:

- płk dypl. Roman Kłosiński

- płk dr Eugeniusz Lala

- ppłk dypl. Ryszard Jóźwiak

- ppłk Jan Szymański

- ppłk Leon Woszczyna

- mjr Roman Salach.

Po wyczerpaniu tematu spotkania Kolega Roman Kłosiński podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu i zaprosił na poczęstunek.

 

 

 

Z artyleryjskim pozdrowieniem,

 

 

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

 

 


 
Komunikat nr 10/2021 - 16 września 2021

Komunikat nr 10/2021

Spotkanie Członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

Zgodnie z uaktualnionym „Planem działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2021 rok” w dniu 25 września 2021 roku odbędzie się „Spotkanie wrześniowe dla uczczenia pamięci artylerzystów poległych w czasie Wojny Obronnej w 1939 roku”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 przy Pomniku Polskich Artylerzystów.

Program spotkania:

1.  Uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Pomniku Polskich Artylerzystów  – godz. 10.00.

2.  Przejście do Muzeum Twierdzy Toruń – godz. 10.30.

3.  Zwiedzanie Muzeum Twierdzy Toruń – godz. 11.00.

4.  Przejście do Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży przy ulicy Wola Zamkowa 12A – godz. 13.00.

5.  Zwiedzanie rejonu Wojennego Magazynu Prochu nr 1 i okolicy – godz. 13.30.

6.  Posiłek – godz. 14.30.

7.  Przejazd do restauracji „Olimpia” przy ulicy Świętopełka 15/23 (przy stadionie sportowym) – godz. 15.00.

8.  Spotkanie organizacyjne obchodów 100. rocznicy szkolnictwa artyleryjskiego w Toruniu – godz. 15.30.

9.  Artyleryjskie Spotkanie Pokoleń – godz. ∞.

Zarząd Główny Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w tym przedsięwzięciu.

Chętni proszeni są o zgłaszanie udziału do 20 września 2021 roku do Kolegów:

Romana Kłosińskiego – tel. 603 151 517

Romana Salacha – tel. 604 271 978.

W ramach punktu 8 spotkania odbędzie się zatwierdzenie Sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów za 2020 rok.

                                                                                            

Z artyleryjskim pozdrowieniem,


 
KOMUNIKAT nr 07/2021KOMUNIKAT nr 07/2021 - 18 sierpnia 2021

Zgodnie z „Planem działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2021 rok” w sierpniu 2021 roku Stowarzyszenie zorganizowało lub uczestniczyło w przedsięwzięciach poświęconych obchodom Święta Wojska Polskiego.


Zarząd Główny Stowarzyszenia obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczął od rywalizacji sportowej. Już w dniu 11.08.2021 roku na terenie kompleksu leśnego Barbarka zostały przeprowadzone zawody na orientację pod nazwą „II Marsz na azymut i za pomocą mapy”. W zawodach wzięły udział drużyny z jednostek wojskowych z Torunia i Inowrocławia, artylerzyści z 82. Pułku Artylerii Polowej armii USA, drużyna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz drużyny reprezentujące Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów z Bolesławca i Torunia. Zawody zostały przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych: powyżej 45 lat oraz 45 lat i poniżej. Drużyny poza pokonaniem wyznaczonej trasy musiały wykonać zadanie praktyczne z topografii oraz odpowiedzieć na pytania z zakresu wiedzy wojskowo-historycznej. Po sportowej i zaciętej rywalizacji w grupie wiekowej powyżej 45 lat miejsca na podium zajęły drużyny:

1 miejsce z ilością 128 pkt. – 1-sza drużyna CSAiU z Torunia

2 miejsce z ilością 127 pkt. – drużyna z OT z Bolesławca

3 miejsce z ilością 119 pkt. – drużyna CS WOT z Torunia.

W grupie wiekowej 45 lat i poniżej:

1 miejsce z ilością 134 pkt. zajęła 2-ga drużyna CSAiU z Torunia

2 miejsce z ilością 122 pkt. zajęła drużyna 6. SOG z Torunia

3 miejsce z ilością 119 pkt. zajęła drużyna Urzędu Marszałkowskiego z Torunia.

Pozostałe drużyny po interesującej i sympatycznej rywalizacji osiągnęły również wysokie wyniki. 

Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca drużyny zostały uhonorowane pięknymi pucharami oraz dyplomami uznania. Pozostałe drużyny za udział w zawodach otrzymały dyplomy uczestnictwa. Ponadto wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowy medal.

W sposób szczególny uhonorowano przedstawicieli 1. batalionu 5. Pułku Artylerii Polowej (FAR) armii USA. Drużyny biorące udział w zawodach zostały uhonorowane dyplomami, dowódca batalionu otrzymał Znak Honorowy Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oraz na jego ręce organizatorzy przekazali symboliczną busolę artyleryjską z życzeniami.

Uwypuklić należy udział w zawodach jedynej drużyny Stowarzyszenia z Oddziałów Terenowych, drużyny z Bolesławca, która stanęła na podium, zajmując drugie miejsce w grupie wiekowej powyżej 45 lat, i niewiele ustępując zwycięskiej drużynie z CSAiU.

Szczególne słowa podziękowania Zarząd Główny Stowarzyszenia składa na ręce seniorów-artylerzystów, uczestników zawodów, Kolegów Henryka Buryty i Józefa Cyry. Biorąc udział w zawodach oraz mijając linię mety Koledzy,  wykazali się hartem ducha i odpornością na trudy współzawodnictwa sportowego.

Zawody zakończyły się tradycyjną grochówką z wkładką przygotowaną i wydaną przez personel 12. WOG z Torunia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów za wsparcie oraz pomoc udzieloną w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów składa serdeczne podziękowania: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszeniu „Tilia” oraz Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, a także 12. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu. Słowa podziękowania Zarząd Główny kieruje również do wszystkich uczestników zawodów za sportową rywalizację oraz do ich przełożonych za włożony wysiłek organizacyjny w przygotowanie drużyn do zawodów. 

W dniu 13 sierpnia 2021 roku członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w pikniku militarnym zorganizowanym, z okazji Święta Wojska Polskiego, w Forcie IV przez Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.

Główne obchody Święta Wojska Polskiego w Toruniu odbyły się w dniu 15 sierpnia. O godz. 12.00 biskup Śmigiel celebrował mszę świętą w Kościele Garnizonowym na Placu Świętej Katarzyny. Z kolei na Rynku Nowomiejskim na uroczystej zbiórce został odczytany Apel Pamięci, a pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego złożono wiązanki kwiatów. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

/Zdjęcia w galerii/


                                                                Prezes Zarządu Głównego

                                                    Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


                                                      

płk w st. spocz. Roman Kłosiński

 


 

 
KOMUNIKAT nr 06/2021KOMUNIKAT nr 06/2021 - 30 lipca 2021

W połowie sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się najdramatyczniejsza bitwa 1920 roku. Była to Bitwa Warszawska. W dniu 15 sierpnia oddziały polskie po zaciętych bojach odbiły Radomin i Mokre. Warszawa została ocalona. Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich. Od tamtej pory dzień 15 sierpnia świętowany był jako „Dzień Żołnierza” i jako Święto Wojska Polskiego stało się hołdem dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla uczczenia tego święta w całym kraju odbędzie się szereg uroczystości oraz wiele imprez kulturalnych.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów włącza się aktywnie w obchody tego święta.

Już w dniu 11.08.2021 roku w Toruniu zostaną przeprowadzone zawody na orientację pod nazwą „Marsz na azymut i za pomocą mapy”. W zawodach wezmą udział drużyny z jednostek wojskowych z Torunia i Bydgoszczy, artylerzyści z 82. Pułku Artylerii Polowej armii USA oraz drużyny reprezentujące Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów. Początek o godz. 9.00, zakończenie planowane jest na godz. 14.30. Zarząd Główny serdecznie zaprasza członków i sympatyków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w przedsięwzięciu oraz kibicowania zawodnikom. Chętni proszeni są o zgłaszanie udziału w zawodach na adres mailowy – artylerzysta@interia.pl.

Zarząd Główny Stowarzyszenia zabezpieczy uczestnikom zawodów nocleg i wyżywienie oraz sprzęt i wyposażenie niezbędne do należytego wykonania zadania.

Kolejne przedsięwzięcie to piknik z okazji Święta Wojska Polskiego organizowany w dniu 13 sierpnia 2021 roku w Forcie IV w Toruniu. Imprezę organizuje CSAiU przy współudziale Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Program pikniku jest następujący:

- godz. 18.00 – występ-niespodzianka „Gorgoń-Grucha”

- godz. 19.00 do 02.00 – „Muzyka na żywo” do biesiady z okazji Święta Wojska Polskiego. 

Wkład finansowy uczestnika przedsięwzięcia wynosi 25 zł. Wpłacać proszę na konto Stowarzyszenia - nr 09 1540 1304 2035 9114 2414 0001 lub do skarbnika Stowarzyszenia Kolegi Leona Woszczyny. Wpłata na konto jest równocześnie potwierdzeniem udziału w pikniku. Zgłoszenia telefoniczne do dnia 10 sierpnia br. przyjmuje Kolega Leon Woszczyna – tel. 602 512 508.

Główne obchody Święta Wojska Polskiego w Toruniu odbędą się w dniu 15 sierpnia. Program obchodów jest następujący:

- godz. 12.00 – msza święta w Kościele Garnizonowym na Placu Świętej Katarzyny

- godz. 13.30 – uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu.

Ponadto od godz. 12.00 na Rynku Nowomiejskim odbędzie się pokaz statyczny sprzętu wojskowego.

Dowódca Garnizonu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w uroczystości.

 Prezes Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

 

płk w st. spocz. Roman Kłosiński

 

  

 

 
REGULAMIN ZAWODÓW NA ORIENTACJĘ, MARSZ NA AZYMUT I ZA POMOCĄ MAPY - 28 lipca 2021

 

Biegi i marsze na orientację są to zawody o charakterze sportowo-turystycznym i rekreacyjnym. Forma aktywności ruchowej zarówno dla młodych, jak i starszych wiekiem uczestników.

 

1. Cele zawodów 

- popularyzacja maszerowania jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu,

- popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy wypoczynku,

- zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu, na świeżym powietrzu,

- sprawdzenie umiejętności w posługiwaniu się mapą i orientacji w terenie.

2. Organizator

Zawody organizowane są przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, z siedzibą przy ul. Sobieskiego 36, 87-100 Toruń, wpisanego do rejestru stowarzyszeń pod pozycją KRS nr 0000440594. Wpisu dokonano w Sądzie Rejonowym w Toruniu.

3. Biuro zawodów, start i meta

Biuro zawodów oraz meta marszu znajdują się na Polanie Dolnej na Barbarce.

Start do marszu znajduje się na Polanie Górnej na Barbarce.

Biuro będzie czynne od godz. 08.30 dnia 11 sierpnia 2021 roku.

4. Obsługa zawodów

§  Kierownik zawodów – Kolega Ryszard Dorożyński

§  Sędzia główny – Kolega Leon Woszczyna

§  Sędzia startu – Kolega Rajmund Korczyński

§  Sędzia mety – Kolega Eugeniusz Lala

§  Sędzia punktowy – Kolega Stanisław Gontarski

§  Sędzia punktowy – Kolega Karol Harłoziński

§  Sędzia punktowy – Kolega Tadeusz Szkopek

§  Obsługa zabezpieczenia – Kolega Ryszard Jóźwiak

§  Obsługa medyczna – Kolega Jan Myrcha

§  Catering – Kolega Jan Szymański.

5. Termin i miejsce zawodów

Zawody odbędą się w dniu 11. 08. 2021 r. tj. w środę, na Barbarce w Toruniu. Będzie to marsz dzienny drużynowy.

6. Charakterystyka trasy

Trasa rozmieszczona jest w terenie lesistym, wzdłuż dróg leśnych. Jest to trasa o średnim poziomie trudności, z niewielkimi podejściami, dla zawodników o przeciętnych umiejętnościach kondycyjnych i elementarnych zdolnościach w posługiwaniu się mapą i kompasem.

Dla kategorii wiekowej do 45 lat trasa liczy około 5 km, zaś dla kategorii wiekowej powyżej 45 lat trasa liczy około 3 km.

7. Kategorie startowe

Zawody organizowane są w dwóch kategoriach wiekowych:

do 45 lat włącznie

- powyżej 45 lat.

8. Uczestnictwo

zawody przeznaczone są dla członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oraz zaproszonych drużyn służb mundurowych

zgłoszeń drużyn dokonują prezesi Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia oraz przedstawiciele dowództw i komend służb mundurowych

drużyny mogą liczyć do 3 członków, w tym dowódca drużyny

uczestnictwo zgłaszać na adres mailowy: artylerzysta@interia.pl

każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność

dopuszcza się do uczestniczenia w zawodach wyłącznie osoby nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach

organizator maksymalizuje bezpieczeństwo uczestników poprzez specjalne projektowanie tras, które w szczególności omijają miejsca niebezpieczne, oraz zapewnia podstawową opiekę przedmedyczną podczas trwania zawodów

organizator nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za uczestników, a w szczególności za ich stan zdrowia oraz wynikającą z tego możliwość uprawiania sportu oraz za bezpieczeństwo na trasie.

9. Trasy, mapy

mapa użyta do projektowania trasy jest mapą topograficzną w skali 1:25 000

forma zawodów to klasyczna trasa do Marszu na Orientację, z punktami potwierdzanymi według zadanej kolejności

na każdej z tras znajdują się po 4 punkty kontrolne (PK)

trasy marszu znajdują się w terenie ograniczonym obiektami: leśniczówka Wrzosy, osada Błotka koło Przysieka, leśniczówka Olek, lotnisko Toruń - Bielany.

10. Zgłoszenia

obsługa zawodów do dnia 10 lipca 2021 roku wyśle na adresy e-mailowe Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia i przedstawicieli dowództw i komend służb mundurowych informacje o zawodach, wraz z określeniem terminu zgłoszeń

prezesi Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia oraz przedstawiciele dowództw i komend służb mundurowych zgłaszają uczestników poprzez wysłanie e-maili na adres artylerzysta@interia.pl, w którym określą:

·      imię i nazwisko każdego uczestnika

·      kategorię wiekową drużyny (wg arkusza zgłoszenia do zawodów)

·      opcję rezerwacji noclegu dla uczestnika

 


- każdy uczestnik zawodów poprzez podpisanie swoich danych w arkuszu zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

- ostateczny termin potwierdzenia udziału drużyn w zawodach upływa z dniem 28 lipca 2021 roku

ostateczny termin zgłaszania uczestników na zawody upływa z dniem 2 sierpnia 2021 roku

organizator będzie przestrzegał terminu zgłoszeń; po tym terminie drukowane zostają mapy oraz karty drużyn w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszeń

ewentualne zmiany osobowe związane z zawodnikami lub wybraną trasą mogą być dokonane na 24 godzin przed zawodami

w biurze zawodów możliwe są zmiany związane z wykreśleniem zawodnika lub dopisaniem nowych zawodników

zgłoszenie uczestnika po upływie terminu zgłoszeń nie gwarantuje otrzymania pełnych świadczeń (nocleg i posiłek).

11. Rezygnacja

Rezygnację uczestnika z biegu można zgłosić w biurze zawodów – przed zawodami.

12. Program zawodów

·      08.30 – otwarcie biura zawodów

·      09.00 - powitanie uczestników, podane celu zawodów i warunków bhp oraz losowanie kolejności startu poszczególnych drużyn

·      09.30 – start pierwszej drużyny

·      kolejne drużyny startują co 15 minut

·      10.30 – orientacyjny czas przybycie na metę pierwszej drużyny

·      14.00 – orientacyjny czas przybycie na metę ostatniej drużyny

·      14.30 – zakończenie zawodów

·      15.00 – wręczenie pucharów, dyplomów i upominków dla drużyn.

13. Ogólne zasady zawodów

Celem zawodów jest pokonanie przez drużynę pieszo całej trasy. Zawody będą składały się z dwóch części. W części pierwszej będzie wykonywany marsz na azymut wg otrzymanych współrzędnych biegunowych, zaś w drugiej części odbędzie się marsz według mapy topograficznej, połączony z odnajdywaniem punktów terenowych. Marsz połączony będzie z minikonkursem wiedzy wojskowo-historycznej oraz praktycznymi pomiarami w terenie wykonywanymi prostymi sposobami.

Każda drużyna otrzymuje kartę startową drużyny, która służyć będzie do określania czasu wykonania zadania, nanoszenia danych oraz wpisywania punktów. Kartę, mapę i przybory do pracy na mapie odbiera dowódca drużyny przed startem w biurze zawodów. Po zakończeniu marszu wypełnioną kartę, mapę i przybory należy oddać sędziemu mety.

Drużyny startują co 15 minut zgodnie z wylosowaną kolejnością na komendę sędziego startu. Wszystkie drużyny zmierzają w kierunku mety, na podstawie danych do marszu – azymutu i odległości lub współrzędnych prostokątnych płaskich. Na jednym z punktów kontrolnych wykonuje się zadanie praktyczne, zaś po minięciu linii mety odbywa się konkurs wiedzy wojskowo-historycznej.  Dowódca drużyny losowo wybiera pytania i wyznacza osobę udzielającą odpowiedzi. Sędzia ocenia odpowiedzi i wpisuje punkty do karty startowej drużyny.  

Zadaniem uczestników zawodów jest zgłoszenie się całej drużyny na mecie do sędziego mety i oddanie mapy oraz wypełnionej karty startowej drużyny.

O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje ilość punktów zdobytych przez drużynę. W razie zdobycia przez dwie lub więcej drużyn tej samej ilości punktów,
o wyższym miejscu drużyny decyduje krótszy czas marszu.

Czas wykonania zadania mierzy się od momentu zezwolenia sędziego startu na rozpoczęcie marszu do przekazania przez dowódcę drużyny mapy i karty startowej drużyny sędziemu mety.

14. Punktacja

drużyna, która pokona trasę marszu najszybciej otrzyma 100 pkt.

drużyna, która będzie miała drugi czas marszu otrzyma 95 pkt

drużyna, która będzie miała trzeci czas marszu otrzyma 90 pkt i tak dalej, aż do drużyny, której czas pokonania trasy marszu będzie najdłuższy

ominięcie punktu kontrolnego skutkuje dyskwalifikacją drużyny

zmiana trasy marszu to – 1 pkt

właściwe wykonanie zadania praktycznego to 1 do 3 pkt.

błędne lub niewykonanie zadania praktycznego to 0 pkt.

prawidłowa odpowiedź na pytanie quizu to 4 do 6 pkt.

częściowa odpowiedź na pytanie quizu to 1 do 3 pkt.

niewłaściwa lub brak odpowiedzi na pytanie quizu to 0 pkt.

15. Ruch drogowy

organizator zwraca szczególną uwagę na zachowanie ostrożności podczas poruszania się po drogach, a także konieczność uważania na pojazdy i pieszych poruszających się po drogach

organizator nie przewiduje ograniczenia ruchu drogowego na trasach zawodów

za kolizje i wypadki podczas zawodów ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia

organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas zawodów.

16. Dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu) lub innych źródeł, tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie RODO mają charakter danych osobowych.

 W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 i 14 RODO informuje się, że:

Administratorem danych osobowych uczestników zawodów jest Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów z siedzibą w Toruniu przy ul. Sobieskiego 36, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000440594, NIP: 879-266-90-64, REGON: 341357181.

 Celem, dla których Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów przetwarza dane osobowe jest:

realizacja przedsięwzięcia Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów pod nazwą „II Marsz na Orientację” z okazji Święta Wojska Polskiego ujęty w „Planie Działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2021 r.” (Dz. II, Lp. 5)

zabezpieczenie noclegów dla przyjezdnych uczestników zawodów.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zabezpieczające zawody (Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu).

Każdy z uczestników zawodów posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – w zakresie realizacji celów dotyczących zawodów – jak również prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 Uczestnik zawodów ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości zabezpieczenia, przez organizatora, wszystkich świadczeń uczestnika zawodach.

Podstawy prawne: art. 5, 6, 7, 12, 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

17. Postanowienia końcowe

zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;

niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich od momentu pobrania mapy przez zawodnika;

organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na miejsce zawodów i w czasie powrotu;

uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC);

uczestnicy zawodów zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dokumentu tożsamości;

organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika zawodów, w przypadku stwierdzenia niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas zawodów oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu;

uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim

organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach;

organizator zastrzega sobie prawo do wezwania personelu medycznego (Pogotowie Ratunkowe) do udzielania pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;

w razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów;

uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy zawodów są kompletne i zgodne z prawdą

uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych organizatora w czasie trwania zawodów;

organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach zamkniętych;

zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych, parkowych jak i własności prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i w biurze zawodów;

uczestnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego zawodów;

nieznajomość regulaminu zawodów i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika jak i osób trzecich;

nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika;

organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w razie zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników (2 i mniej zgłoszonych drużyn);

ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 


 

 
Komunikat nr 04/2021 - 20 lipca 2021

Komunikat nr 04/2021

 

W dniu 30 czerwca 2021 roku po raz pierwszy w tym roku Zarząd Główny Stowarzyszenia zebrał się na posiedzeniu stacjonarnym. Posiedzenie Zarządu Głównego odbyło się w Forcie IV w Toruniu.

A. Zagadnienia omawiane w trakcie posiedzenia

1.  Informacje bieżące i sprawy personalne.

Na wniosek OT w Sulechowie o upamiętnieniem patrona jednostki generała artylerii koronnej Marcina Kątskiego Zarząd Główny Stowarzyszenia postanowił sfinansować pamiątki do Izby Pamięci w wysokości 1000,00 zł brutto.

Zarząd Główny postanowił wesprzeć finansowo CSAiU podczas organizowania Spotkania Pokoleń w Forcie IV w dniu 13 sierpnia 2021 roku.

Zarząd Główny pozytywnie zaopiniował wnioski Panów Waldemara Janiaka i Janusza Zdulskiego i przyjął ww Kolegów w poczet członków Stowarzyszenia.

Zarząd Główny rozpatrzył wnioski kilku Kolegów o rezygnację z działalności w Stowarzyszeniu oraz skreślił ich z listy członków Stowarzyszenia.

Na wniosek OT w Warszawie o nadanie odznak Stowarzyszenia Zarząd Główny podjął decyzje w sprawie nadania odznak.

Na wniosek Oddziału Terenowego w Warszawie o nadanie odznak Stowarzyszenia aktywnym artylerzystom w stanie spoczynku oraz wyróżniającym się członkom warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Zarząd Główny po szczegółowej analizie wniosków podjął decyzje w sprawie nadania odznak.

Zarząd Główny postanowił wesprzeć finansowo CSAiU podczas organizowania Spotkania Pokoleń w Forcie IV w dniu 13 sierpnia 2021 roku.

Zarząd Główny zdecydował o opracowaniu artykułu dotyczącego działalności Stowarzyszenia do grudniowego numeru PWL.

Zarząd Główny po analizie planu działalności na 2021 roku postawił zadania związane z realizacją zamierzeń w II połowie 2021 roku.

2.  Sytuacja finansowa Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Zarząd Główny zapoznał się z sytuacją finansową Stowarzyszenia. Skarbnik Stowarzyszenia Kolega Leon Woszczyna przedstawił wynik finansowy Stowarzyszenia na dzień 01.01.2021 roku oraz zaprezentował przychody i wydatki do 30 czerwca 2021 roku.

3.  Główne zamierzenia, które CSAiU będzie realizowało w II połowie 2021 roku.

Kolega Ireneusz Bandura zapoznał członków Zarządu Głównego z przedsięwzięciami CSAiU, które będą realizowane w II połowie 2021 roku. Do najważniejszych należą:

- 13.08.2021 – wewnętrzne obchody Święta Wojska Polskiego w CSAiU, w tym Spotkanie Pokoleń w Forcie IV

- 14.08.2021 – udział CSAiU w pikniku militarnym organizowanym w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego w województwie kujawsko-pomorskim

- 15.08.2021 – udział CSAiU w obchodach Święta Wojska Polskiego

- 02 do 04.12.2021 – Udział CSAiU w obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.

4.  Perspektywy obchodów 10-lecia Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w 2022 roku.

Zarząd Główny rozpoczął wstępne przygotowania do uroczystych obchodów 10-lecia Stowarzyszenia przypadających w listopadzie 2022 roku. Uroczystość ma zaprezentować dokonania Stowarzyszenia na rzecz społeczności wojskowej i regionu oraz przedstawić dalsze kierunki działania Stowarzyszenia.

B. Główne przedsięwzięcia Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w II połowie 2021 roku

Zarząd Główny, w związku z trwającym stanem epidemii oraz ograniczeniami z tego wynikającymi, dokonał zmian w realizacji głównych przedsięwzięć Stowarzyszenia. Po debacie przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1.  Zawody na orientację pod nazwą „Marsz na azymut i za pomocą mapy”.

Zawody drużynowe odbędą się w dniu 11 sierpnia 2021 roku na terenie kompleksu leśnego Barbarka. Na uroczyste zakończenie zawodów zostaną zaproszeni dowódcy i komendanci jednostek wojskowych. Regulamin ukaże się na stronie Stowarzyszenia.

2.  Święto Wojska Polskiego.

Obchody Święta Wojska Polskiego odbędą się w dniu 15 sierpnia w Toruniu. Obchody święta poprzedzone będą piknikiem artyleryjskim zorganizowanym w dniu 13 sierpnia 2021 roku. Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów będzie współuczestnikiem obydwu przedsięwzięć, a członkowie Stowarzyszenia będą miłymi gośćmi w tych zamierzeniach.

3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów odbędzie się w dniach 24 i 25 września 2021 roku w Toruniu. Celem zebrania będzie zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia. Odbędą się również wybory delegatów toruńskiego oddziału na kolejną kadencję.

4.  Konkurs Artyleryjski Seniora.

Konkurs odbędzie się jest w listopadzie 2021 roku na Ośrodku Szkolenia CSAiU w Toruniu. Zawodnicy będą wykonywali zadanie nr 3. Regulamin zostanie przed konkursem opracowany i przesłany do Oddziałów Terenowych.

5.  Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Obchody święta odbędą się w dniach 2 do 4 grudnia 2021 roku w Toruniu. W dniu 2 grudnia zostanie przeprowadzone Artyleryjskie Spotkanie Pokoleń. Centralne Obchody Święta WRiA odbędą się w dniu 3 grudnia w oparciu o Ośrodek Szkolenia CSAiU. W dniu 4 grudnia zostanie przeprowadzone zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia poświęcone omówieniu działalności Stowarzyszenia w 2021 roku. Szczegółowe ustalenia oraz plan i harmonogram przebiegu obchodów święta zostanie podany w terminie późniejszym, a sam przebieg i zakres obchodów zostanie uzależniony od bieżącej sytuacji epidemicznej.

6.  Opracowanie i wydanie periodyku „Artylerzysta”.

W związku z wieloma zmianami w wyposażeniu Sił   Zbrojnych WP najbliższy numer „Artylerzysty” poświęcony będzie modernizacji Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz realizacji programów zbrojeniowych związanych z zarządzaniem walką, dowodzeniem i kierowaniem ogniem. Chętni do przedstawienia materiałów związanych z tematyką numeru proszeni są o przesłanie artykułów do końca września 2021 roku na jeden z podanych niżej adresów mailowych:

 

ryszard-jozwiak@wp.pl                       romsal53@gmail.com

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
płk w st. spocz. Roman Kłosiński

 


 

 
Z żałobnej kartyZ żałobnej karty - 26 maja 2021

W dniu 22 maja 2021 roku w wieku 102 lat, zmarł płk Stanisław Sowiński.
Najstarszy wiekiem artylerzysta. We wrześniu 1938 roku po zdaniu matury, wstąpił do Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii po jej ukończeniu został przyjęty do Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu, lecz dalszą edukację przerwała wojna. W kampanii wrześniowej walczył w 8 pułku artylerii lekkiej.
Po kapitulacji trafił do obozu jenieckiego skąd został zwolniony i  powrócił do Warszawy swego rodzinnego miasta. W okupowanej stolicy włączył się W działalność konspiracyjną. W 1942 aresztowany i osadzony na Pawiaku.
Następnie był więziony w obozach koncentracyjnych od Majdanka po Dachau.
Po oswobodzeniu z obozu początkowo w Paryżu a później w Brukseli był oficerem łącznikowym pomiędzy Polską Misją Wojskową a Polakami pozostającymi jeszcze w obozach na terenie Niemiec. Od maja 1947 roku mieszkał i pracował W Wenezueli. Do kraju powrócił W 1989 roku.
Działał w Komisji Weryfikacyjnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Oficerów Służby Stałej Żołnierzy Wojska Polskiego II RP, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - Klubu Warszawskich Artylerzystów i Radzie Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP.
Został pochowany na cmentarzu Komunalnym Stare Powązki w Warszawie.
 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i przesyła kondolencje.

Cześć Jego Pamięci!


 
Z żałobnej karty 7 maj 2021 rok - 7 maja 2021

W dniu 5 maja 2021 roku w wieku 71 lat zmarł generał broni Edward Pietrzyk – artylerzysta, żołnierz i dyplomata.

Edward Pietrzyk był absolwentem Wydziału Elektromechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. gen. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wojskowej Akademii Artylerii ZSRR oraz Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR. W latach 1997-1998 odbył studia podyplomowe na Narodowym Uniwersytecie Obrony Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie.
Pierwsze stanowisko objął jako dowódca plutonu w 2. Pomorskiej Brygadzie Artylerii w Choszcznie. Pełnił służbę w Oddziale Operacyjno-Rozpoznawczym Szefostwa Wojsk Rakietowych i Artylerii MON, Dowództwie 2 Pomorskiej Brygady Artylerii, był szefem sztabu 23. Brygady Artylerii Armat w Zgorzelcu, a w 1990 roku został zastępcą dowódcy Wojsk Rakietowych i Artylerii MON, zaś w 1999 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego z siedzibą w Szczecinie.
W latach 2000–2006 był dowódcą Wojsk Lądowych i w tym czasie brał udział w przygotowywaniu nowej doktryny obronnej Rzeczpospolitej i reorganizacji SZ RP.
Następnie w latach 2007-2008 był ambasadorem nadzwyczajnym w Republice Iraku, gdzie został poważnie ranny w zamachu bombowym na terenie Bagdadu. Po wyleczeniu się z ran otrzymał stanowisko ambasadora w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, które to stanowisko pełnił w latach 2009-2014.
Odznaczany Krzyżami Komandorskim, Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polaki oraz medalami resortowymi.
Pogrzeb generała Pietrzyka, który przygotowuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwo Garnizonu Warszawa, odbędzie się w przyszłym tygodniu  na warszawskich Powązkach  [ data  zostanie  podana].

My  Artylerzyści  i  Rakietowcy  oddając   hołd  Przełożonemu i Koledze  łączymy  się  w  bólu   z  rodziną  składając  serdeczne   kondolencje.  
 

                       CZEŚĆ   JEGO  PAMIĘCI


Ceremoniał pogrzebowy gen. Edwarda Pietrzyka rozpocznie się  w Katedrze Polowej WP 13 maja o godz. 13.00 a złożenie do grobu o godz. 15.00  na cmentarzu wojskowym na Powązkach. 
Z żałobnej karty.Z żałobnej karty. - 6 maja 2021

Dnia 30 kwietnia 2021 r. w szpitalu w Płońsku, w wieku 72 lat, odszedł na wieczną warte płk dypl. Inż. Wojciech Jerzy Nowakowski. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. Gen. Józefa Bema w Toruniu  (promocja 1971) i Akademii Sztabu Generalnego (promocja 1982). 

Zajmował wiele stanowisk służbowych od dowódcy plutonu do służby w Sztabie Generalnym. Przez wiele lat w instytucjach centralnych zajmował się problematyką szkolenia wojsk. Był członkiem Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Pogrzeb odbył się w Płońsku w dniu 5 maja 2021 roku na cmentarzu Komunalnym Szerominek.

Rodzinie i Najbliższym wyrażamy szczere współczucie i składamy kondolencje.
Cześć Jego Pamięci ! 


 
„Artyleria polowa Wojska Polskiego „1939 - 1945” - 20 kwietnia 2021


W kwietniu nakładem Agencji Wydawniczej Cinderella Books ukazała się publikacja, ilustrowany leksykon pt. „Artyleria polowa Wojska Polskiego „1939 - 1945” autorstwa członka bolesławieckiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów mjr rez. Leszka Szostka.

Autor publikacji major rez. Leszek Szostek, pasjonat historii artylerii opracował kolejny leksykon, zebrał i opisał w nim historię rozwoju, budowę i szczegółowe dane taktyczno-techniczne wszystkich typów środków ogniowych, jakie znajdowały się na wyposażeniu jednostek artylerii Wojska Polskiego walczących na wszystkich frontach II Wojny Światowej. 

Książkę można nabyć w księgarni internetowej  TUTAJ

 


 

 
Przewodnik TWIERDZA TORUŃ - 16 kwietnia 2021


Ukazał się ostatni tom serii przewodników po fortyfikacjach Pomorza Nadwiślańskiego.

Przedstawia twierdzę fortową w Toruniu. Opisano w nim także umocnienia rdzenia twierdzy pochodzące w dużej części jeszcze z okresu średniowiecza, ale włączone w system obrony nowożytnej fortecy, funkcjonujący aż do pierwszej wojny światowej.

Interesujący jest fakt, że właśnie w Toruniu można zaobserwować pełne spektrum rozwoju fortyfikacji. Od ceglanych murów średniowiecznych, poprzez wczesne dzieła artyleryjskie, umocnienia bastionowe, kleszczowe, poligonalne, potężne forty biehlerowskie, aż po nowoczesne schrony betonowe.

Przewodnik zawiera liczne mapy, plany, schematy i fotografie.

Osoby zainteresowane nabyciem przewodnika uzyskają informacje wchodząc na stronę internetową Muzeum Twierdzy Toruń. 
Z żałobnej karty - 1 kwietnia 2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 marca w wieku 97 lat odszedł na wieczną wartę płk Władysław Misiewicz. Weteran, artylerzysta, uczestnik II Wojny Światowej.

Członek Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oddział warszawski. Swój wojskowy, artyleryjski szlak rozpoczął w  1944 roku. Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Artylerii w Chełmie został skierowany do 8 pah. Z pułkiem brał udział w końcowych walkach o Berlin. Do 1953 roku zajmował stanowiska od dowódcy plutonu do dowódcy dywizjonu. W 1954 roku po ukończeniu Kursu Doskonalenia Oficerów w Toruniu został przeniesiony do Dowództwa Artylerii WP w Warszawie. W ciągu wieloletniej służby na różnych stanowiskach sztabowych wzorowo wykonywał swoje obowiązki w działach organizacyjnych, szkolenia wojsk jak i wydawniczym. Za swą nienaganna służbę i pracę był wielokrotnie wyróżniany orderami i medalami. Zostanie pochowany 6 kwietnia 2021 roku na Cmentarzu Komunalnym Północnym (na Wólce  ) w Warszawie.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i przesyła kondolencje.

Cześć Jego Pamięci!


 
ŻYCZENIA - 24 marca 2021


 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE - 23 marca 2021

 


 
Życzenia ZWRiA - 21 grudnia 2020

 
ŻYCZENIA - 17 grudnia 2020

 
Komunikat nr 16/2020 - Święto Wojsk Rakietowych i ArtyleriiKomunikat nr 16/2020 - Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii - 4 grudnia 2020

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii w bieżącym roku obchodzone było w warunkach zagrożenia epidemią COVID-19. Z tego też względu rozmiary i zakres obchodów zostały znacznie ograniczone i dostosowane do ograniczeń wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów.

3-go grudnia w ramach obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii delegacja Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii IWL DG RSZ na czele z Szefem Zarządu płk. dypl. Zenonem Wiśniewskim i Komendantem CSA i U złożyła kwiaty przy pomniku Polskich Artylerzystów w Toruniu. W uroczystości tej uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składając kwiaty i zapalając znicz.

4-go grudnia artylerzyści i rakietowcy z Torunia rozpoczęli świętowanie uczestnicząc we wspólnej modlitwie transmitowanej z Katedry Polowej Wojska Polskiego.

Po mszy zachowując wszystkie wymogi związane z epidemią Komendant CSAiU płk dypl.. Remigiusz Zieliński uhonorował żołnierzy Centrum podsumowują rok artyleryjsko-szkoleniowy na placu przed Komendą Centrum. W uroczystości uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Na zakończenie uroczystości delegacja Komendanta Centrum i zaproszonych gości złożyła kwiaty przed pomnikiem patrona Artylerii i CSAiU gen. Józefa Bema. Dla uczczenia umieszczenia działa 203,2 mm samobieżnej armaty 2S7 Piwonia na honorowym miejscu wykonano wspólne zdjęcie na tle działa.

Po tej uroczystości delegacja Stowarzyszenia oddając hołd artylerzystom i rakietowcom którzy odeszli na wieczną wartę złożyła kwiaty na grobie generała Kazimierza Chudego.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,

Zarząd Główny

 Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

 


 

 
Święto Wojsk Rakietowych i ArtyleriiŚwięto Wojsk Rakietowych i Artylerii - 30 listopada 2020

4 grudnia, w dniu Świętej Barbary, artylerzyści i rakietowcy corocznie obchodzą swoje święto. W 2020 roku dzień ten obchodzony będzie w sposób szczególny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowi od dnia 14 marca 2020 roku obowiązuje w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Dostosowując się do narzuconych ograniczeń Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów przewiduje w ramach obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii organizację następujących przedsięwzięć:

 • złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez delegację Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w godzinach popołudniowych dnia 3 grudnia 2020 roku przy Pomniku Polskich Artylerzystów na Placu To-Mi-To;
 • złożenie kwiatów przez delegację Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w godzinach przedpołudniowych dnia 4 grudnia 2020 roku przy Pomniku Generała Józefa Bema na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów wyraża nadzieję, że w 2021 roku zaplanowane przedsięwzięcia uda się zrealizować w pełnym wymiarze i powrócą tradycyjne artyleryjskie spotkania. 

Z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii wszystkim członkom Stowarzyszenia i sympatykom artylerii Zarząd Główny składa serdeczne życzenia, zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym.

Artylerzystom i Rakietowcom  życzymy wysokich wyników w szkoleniu, zarówno w garnizonie jak i na poligonach oraz skutecznej realizacji zaplanowanych celów a przede wszystkim celnego ognia.

Szczególne pozdrowienia i podziękowania Zarząd Główny przesyła członkom wspierającym Stowarzyszenie, Szefowi Zarządu WRiA oraz dowódcom jednostek artyleryjskich.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Artylerzysta 2020Artylerzysta 2020 - 30 listopada 2020

Z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów przygotowało kolejny numer "Artylerzysty".

Z tej okazji oraz w związku ze Świętem Wojsk Rakietowych i Artylerii zostały opracowane materiały i opublikowane w specjalnym numerze „Artylerzysty”.

Ostatni numer "Artylerzysty" do pobrania w formacie pdf.


 
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA WRIA IWL - 18 listopada 2020

 
Narodowe Święto NiepodległościNarodowe Święto Niepodległości - 11 listopada 2020

Oddając hołd Bohaterom walki o niepodległość a w szczególności Artylerzystom z okazji Narodowego Święta Niepodległości delegacja  Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oraz Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia złożyła wiązankę Kwiatów i zapaliła znicze przy Pomniku Polskich Artylerzystów w Toruniu.
 Święto Niepodległości uczcili również żołnierze 81 batalionu z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej odwiedzając Miejsca Pamięci Narodowej, składając kwiaty I zapalając znicze w tym przy Pomniku Polskich Artylerzystów.

Z artyleryjskim pozdrowieniem

                                                                                              Zarząd Główny
                                                                            Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

 

/Zdjęcia w galerii/


 
Z żałobnej karty Z żałobnej karty - 27 października 2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 71 lat odszedł z naszych szeregów na wieczną wartę kolega płk Władysław Żółtowski aktywny członek Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Absolwent WSWRiArt, promocja 1971 rok.

Utraciliśmy prawego i uczynnego kolegę. Oficera zasłużonego w wychowaniu wielu artylerzystów.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 28 października o godz. 12.00 w kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbe przy ul. Wyszyńskiego, złożenie zmarłego do grobu na cmentarzu przy ul. Gałczyńskiego.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
składa Rodzinie i Najbliższym 
wyrazy głębokiego współczucia i przesyła kondolencje.

Cześć Jego Pamięci!


 
Z żałobnej karty Z żałobnej karty - 26 października 2020

W dniu 23 października w wieku  77 lat odszedł z naszych szeregów na wieczną wartę pułkownik dypl. Zygmunt Gałązka, aktywny członek Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Absolwent Oficerskiej Szkoły Artylerii – promocja 1966 rok. Zawodową służbę wojskową rozpoczynał jako dowódca plutonu i dowódca baterii dowodzenia w 36 pa w Budowie.

Po ukończeniu  w 1975 roku Akademii Sztabu Generalnego pełnił obowiązki szefa sztabu 2 pa w Szczecinie.  Kolejne odpowiedzialne stanowiska  to dowódca  4 pa w Kołobrzegu, szef sztabu 2 BRO-T w Choszcznie,  dowódca 7 BAH i 6 BAA w Toruniu oraz zastępca dowódcy(szefa) Wojsk Rakietowych i Artylerii i dowódca(szef) Wojsk Rakietowych i Artylerii  w Pomorskim Okręgu Wojskowym.

Uroczystości pogrzebowe z wojskową asystą honorową rozpoczną się 29 października o godz.13.00 na cmentarzu w Bydgoszczy przy ul. Lotników 2. Zbiórka biorących udział w uroczystości pogrzebowej przy kaplicy cmentarnej.

Prosimy o przestrzeganie przepisów związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, t.j. zakrywanie nosa i ust maseczką oraz zachowanie dystansu społecznego.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i przesyła kondolencję.

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere kondolencje z powodu śmierci 

płk w stanie spoczynku Zygmunta Gałązki Rodzinie i Bliskim

składają Szef Zarządu WRiAIWL  wraz z kadrą i pracownikami resortu obrony narodowej

Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych.

Cześć Jego Pamięci!


 
VI Konkurs Artyleryjski SenioraVI Konkurs Artyleryjski Seniora - 14 października 2020

Realizując  cele  statutowe   Stowarzyszenia  oraz  plan  działania  na  2020 rok Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów przeprowadził VII edycję Konkursu Artyleryjskiego Seniora. W dniu 14 października 2020 roku odbył się finał Konkursu Artyleryjskiego Seniora ze strzelaniem amunicją bojową. Zadania ogniowe były wykonywane z ugrupowania bojowego:

 • SO – rejon Batory
 • PO – wzg. Czarnieckiego.


Strzelania wykonywała bateria 122 mm samobieżnych haubic 2S1 „Goździk”.

Konkurs przeprowadziła komisja w składzie:

 • przewodniczący – płk w st. spocz. Roman Kłosiński
 • członek – mjr Dariusz Laskowski z CSAiU


Przebieg  konkursu  obserwowali Szefa Oddziału Szkolenia – Zastępcy Szefa Zarządu WRiA – płk. Andrzeja Kupis  oraz Komendant CSAiU – płk. dypl. Remigiusz Zieliński.

Do finału zakwalifikowali się:

 • płk w st. spocz. Ryszard Dorożyński z Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia, 
 • płk w st. spocz. Stanisław Kalski z Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia,
 • ppłk w st. spocz. Jan Szymański z Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia.

Finaliści wykonywali zadanie ogniowe nr 3, mając do dyspozycji: mapę poligonu w skali 1:25 000, przyrząd PA-1, lornetkę 7x45, Tabele Strzelnicze do 122 mm haubicy 2S1 oraz własne notatki.

Do oceny wykonania zadania ogniowego przyjęto jako wskaźnik podstawowy – dokładność pierwszej serii ognia skutecznego, zaś jako wskaźnik pomocniczy – czas przygotowania pierwszej komendy.

W ramach sportowej, koleżeńskiej i artyleryjskiej rywalizacji po wykonaniu przez wszystkich finalistów zadań:

 • I miejsce i tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Seniora zdobył płk w st. spocz. Stanisław Kalski,
 • II miejsce i tytuł I Wicemistrza Ognia Artyleryjskiego Seniora zdobył płk w st. spocz. Ryszard Dorożyński,
 • III miejsce i tytuł II Wicemistrza Ognia Artyleryjskiego Seniora zdobył ppłk w st. spocz. Jan Szymański.


Zawody zakończono uroczystym wręczeniem pucharów oraz okolicznościowych pamiątek w obecności Szefa Zarządu WRiA – płk. dypl. Zenona Wiśniewskiego.

Ponadto Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów ufundowało nagrodę dla Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych za 2020 rok. W obecności Szefa Zarządu WRiA – płk. dypl. Zenona Wiśniewskiego oraz wszystkich finalistów konkursu Mistrz Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych za 2020 rok kpt. Piotr Krupa z CSAiU otrzymał lornetkę firmy Delta Optical.

Zarząd Główny serdecznie dziękuje za umożliwienie realizacji finału Konkursu Artyleryjskiego Seniora Szefowi Zarządu WRiA płk. dypl. Zenonowi Wiśniewskiemu, za pełne i perfekcyjne zabezpieczenie strzelań Komendantowi CSAiU płk. dypl. Remigiuszowi Zielińskiemu oraz Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Piotrowi Całbeckiemu i prezesowi firmy EL-IN ze Skierniewic Janowi Wach za ufundowanie nagród i pamiątek.

Szczególne słowa podziękowania organizatorzy kierują do zawodników, którzy w trudnych czasach pandemii podjęli wyzwanie startu w strzelaniach finałowych.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,

                                                                                            Zarząd Główny

        Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

/Zdjęcia w galerii/


 
KomunikatKomunikat - 12 października 2020

W związku z nasilającymi się zakażeniami koronawirusem od 10 października została wprowadzona  strefa żółta na całym obszarze kraju .

Decyzją dowódców, udział obserwatorów w finale Konkursu Artyleryjskiego Seniora zostaje odwołany.

Wszystkie dotychczasowe ustalenia zawarte w komunikacie z dnia 2 października na naszej stronie internetowej są nieaktualne.

Organizatorzy przepraszają za zaistniałą sytuację.


 
VII Konkurs Artyleryjski SenioraVII Konkurs Artyleryjski Seniora - 2 października 2020

W dniu 10 października 2020 roku odbędą się I Centralne Obchody Święta Żołnierza Rezerwy. Dla uczczenia tego święta oraz podsumowania Roku Artyleryjskiego 2020 Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów organizuje spotkanie artyleryjskie połączone z Konkursem Artyleryjskim Seniora w dniu 14 października 2020 roku..

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów przy wsparciu Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko—Pomorskiego organizuje VII Konkurs Artyleryjski Seniora. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 14 października 2020 roku na Ośrodku Szkolenia CSAiU. 

W konkursie będą uczestniczyli zawodnicy wykonujący strzelanie z zakrytego SO oraz chętni obserwatorzy do wykonania zadania strzelania na wprost. Konkurs ma na celu:

 1. Wyłonienie Mistrza i Wicemistrzów Ognia Artyleryjskiego Seniorów za 2020 rok.
 2. Wznowienie certyfikatów artyleryjskich przez seniorów-artylerzystów.
 3. Pasowanie artylerzystów, po uprzednim przeszkoleniu, na pierwsze stopnie artyleryjskie.

Program przeprowadzenia konkursu w dniu 14 października 2020 roku:

 • godz. 11.00 – przyjazd zawodników, obserwatorów i chętnych na poligon do Bramy „Bóg Wojny”
 • godz. 11.30 – przejazd w rejon G. Czarnieckiego
 • godz. 12.00 – przyjęcie przybyłych przez ppłk. Ryszarda Jóźwiaka
 • godz. 12,15 – orientacja topograficzna i taktyczna na G. Czarnieckiego
 • godz. 12.30 – 14.00 – wykonanie zadań ogniowych plutonem 122 mm haubic 2S1 „Goździk” z zakrytego SO
 • godz. 14.00 – 15.00 – wykonanie zadań strzelania na wprost 85 mm armatą D-44
 • godz. 15.00 – zbiórka całości i uhonorowanie strzelających
 • godz. 15.15 – 16.00 – wojskowy poczęstunek.

Zarząd Główny Stowarzyszenia osobom przyjezdnym zapewnia wyżywienie oraz nocleg z 14/15 października 2020 roku. Osoby przyjezdne (spoza Torunia) przy zgłoszeniu swojego udziału proszone są o podanie numeru telefonu kontaktowego (związane z obostrzeniami wprowadzonego stanu epidemii).

Prosi się wszystkich chętnych do uczestniczenia w konkursie w charakterze zawodników oraz obserwatorów ognia artyleryjskiego.  

Osoby chcące uczestniczyć w przedsięwzięciu proszone są o zgłaszanie do dnia 10 października 2020 roku chęci udziału do: Kolegi Romana Kłosińskiego – tel. 603 151 517 lub Kolegi Romana Salach – tel. 604 271 978.

W trakcie spotkania w związku z wprowadzonym stanem epidemii i wynikającymi obostrzeniami zaleca się przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z aktualnych rozporządzeń Rady Ministrów i poszczególnych ministrów.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów zastrzega sobie prawo odwołania przedsięwzięcia ze względu na istniejącą sytuację epidemiczną.

Załączniki:

1.    Regulamin Konkursu Artyleryjskiego Seniora.

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
 
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGOŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO - 15 sierpnia 2020

Obchody Święta Wojska Polskiego w 2020 roku połączone z obchodami setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej w województwie Kujawsko-Pomorskim oraz w Toruniu obejmowały wiele uroczystości i przedsięwzięć. 

W przeddzień Święta delegacja Stowarzyszenia odwiedziła artyleryjskie miejsca pamięci oraz Artylerzystów którzy odeszli na wieczną wartę, zapalając znicze przed Pomnikiem Artylerii Polskiej oraz grobach kolegów artylerzystów. 

14 sierpnia delegacja Stowarzyszenia uczestniczyła w uroczystościach odsłonięcia odbudowanego Pomnika Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych, a 15 sierpnia w wojewódzkich obchodach 100. rocznicy obrony Włocławka. Pikniki wojskowe urozmaicały obchody Święta zarówno w Toruniu jak i we Włocławku. 

W uroczystościach i imprezach wzięło udział wielu mieszkańców regionu którzy przestrzegali zasad bezpieczeństwa obowiązujących w stanie epidemii.

/Zdjęcia w galerii/


 
Święto Wojska PolskiegoŚwięto Wojska Polskiego - 5 sierpnia 2020

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów z okazji Święta Wojska Polskiego składa wszystkim żołnierzom służby czynnej, członkom Stowarzyszenia oraz sympatykom wojska i artylerii serdeczne życzenia. Życzy satysfakcji z realizowanych zadań oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Tegoroczne święto ma charakter szczególny gdyż obchodzone jest w 100 – tną rocznicę Bitwy Warszawskiej będącą jedną z najważniejszych bitew świata. Ten dostojny jubileusz niech przyniesie wiele wspomnień historycznych oraz miłych wrażeń.

Z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego, władze Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Torunia przy współudziale jednostek wojskowych organizują wiele przedsięwzięć okolicznościowych.

I. Program Wojewódzkich Obchodów 100 Rocznicy Obrony Włocławka 1920 r. - 15 sierpień 2020

 • godz. 10.30 - Uroczystość wojskowa – Plac przed Bazyliką Katedralną p.w. Wniebowstąpienia NMP we Włocławku.
 • godz. 12.30 – Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Włocławskiej JE Ks. Bpa Wiesława Meringa. Bazylika Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku.
 • godz. 15.00 – Pokazy – miasteczko grupy rekonstrukcyjnej, sprzętu wojskowego - Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • godz. – 16.00 – Koncert patriotyczny Orkiestry Wojskowej z Torunia.

II. Program obchodów w Toruniu:

14. sierpień 2020

 • godz. 18.00 – uroczystość odsłonięcia Pomnika Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych z ceremoniałem wojskowym.
 • godz. 19.00 – koncert Wojskowej Orkiestry – amfiteatr w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu.


15 sierpnia 2020

 • godz.  12.00 – msza św. w Kościele Garnizonowym na pl. św. Katarzyny.
 • godz.  10.00 – 15.00 – dzień otwarty Muzeum Twierdzy Toruń.


16 sierpnia 2020

 • godz. 10.00 – 14.00 – piknik historyczny na Zamku Krzyżackim.

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do udziału w w/w przedsięwzięciach.

Proszę pamiętać o aktualnych na dzień uroczystości zasadach bezpieczeństwa przeciwdziałających COVID – 19.

 

W celach organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w uroczystościach we Włocławku. Tel. 602 512 508 lub e-mail: artylerzysta@interia.pl


 
Z żałobnej karty Z żałobnej karty - 27 lipca 2020

W dniu 24 lipca w wieku 80 lat odszedł z naszych szeregów na wieczną wartę pułkownik Czesław Witkowski, aktywny członek Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Absolwent Oficerskiej Szkoły Artylerii –promocja 1963 rok. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w kołobrzeskim 4 pa. W latach 1968-1973 pełnił obowiązki dowódcy plutonu i dowódcy baterii w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii. Kolejne stanowisko to dowódca dywizjonu w 6 warszawskiej BA a następnie  zastępca dowódcy w bydgoskim pułku OT. Ostatnie lata służby to odpowiedzialna praca w toruńskim WKU.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 28 lipca /wtorek/ o godz. 10.00 mszą żałobną w kościele p. w. Opatrzności Bożej w Toruniu przy ul. Okólna 178. po mszy złożenie prochów na cmentarzu komunalnym przy ul. Grudziąckiej.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i przesyła kondolencje.

Cześć Jego Pamięci!


 
KomunikatKomunikat - 3 lipca 2020

Prezentujemy Kolegom ciekawe wydawnictwo traktujące o genezie i przebiegu kampanii wrześniowej 1939 roku.

Autor, ppłk mgr Roman Baszczuk absolwent Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu /promocja 1963 rok/ przytacza /cytuje/setki wypowiedzi polityków i wojskowych – zarówno agresorów jak i obrońców zaangażowanych w doprowadzeniu do II w. ś.

Ciekawie ujęty jest przez autora sam przebieg działań wojennych na wszystkich kierunkach działań operacyjnych Wehrmachtu i Armii Czerwonej.

Czyta się ją jako interesującą pozycję popularno-naukową traktującą o tragicznym okresie naszej najnowszej historii.

Książkę można nabyć w sprzedaży wysyłkowej:

Roman Baszczuk, ul. Bobrzeckiej 1/39,, 31-216 Kraków, tel. 124161450.

/Skrót komunikatu z informacji o wydawnictwie Pana płk. doc. dr.  Stefana Olszewskiego/.


 
Z żałobnej karty Z żałobnej karty - 3 czerwca 2020

W dniu 1 czerwca 2020 roku w wieku 72 lat odszedł na wieczna wartę płk Andrzej Marciniak aktywny członek Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Po ukończeniu OSWR i Art. zajmował stanowiska dowódcze w garnizonie Pleszew  a po skończonych studiach w ASG WP w garnizonach Kostrzyń, Gubin, Tarnowskie Góry, Głogów.

Kolejny garnizon to Kraków, gdzie pełnił odpowiedzialne stanowisko Szefa Artylerii Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Ostatnie stanowisko w służbie zawodowej to Komendant Wojewódzkiego Sztaby Wojskowego.

Po przejściu do rezerwy pełnił wiele odpowiedzialnych stanowisk w administracji państwowej między innymi był dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Był autorem licznych publikacji o tematyce patriotyczno-obronnej, inspiratorem odznak i medali wojskowych, inicjatorem budowy wielu pomników i tablic pamiątkowych upamiętniających chwałę oręża polskiego.

Msza pogrzebowa odbędzie się w czwartek 4 czerwca 2020 roku o godz. 10.00  w Kościele Garnizonowym p.w. Św. Agnieszki w Krakowie przy ul. Dietla.

Ceremonia  pogrzebowa  rozpocznie  się na cmentarzu Wolskim przy ul. Wolskiej 180/182 na warszawskiej Woli w dniu  5 czerwca 2020 roku o godzinie 13.00 .

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i przesyła kondolencje.

Cześć Jego Pamięci ! 


 
KOMUNIKAT NR 07/2020KOMUNIKAT NR 07/2020 - 22 kwietnia 2020

KORONAWIRUS – COVID-19

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów informuje, że ze względu na potrzebę dostosowania się do obowiązujących przepisów dotyczących wprowadzonego stanu epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych członków ulega zmianie „Plan działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2020 r.”. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w maju i czerwcu 2020 roku zostają zawieszone i przeniesione do realizacji w terminie późniejszym. Przeprowadzenie zamierzeń będzie możliwe po ustaniu rygorów i obostrzeń stanu epidemii.

Zarząd Główny w związku z trudną sytuacją prosi kolegów, którzy potrzebują wsparcia i pomocy o zgłaszanie potrzeb do Kolegi Romana Salacha na nr telefonu 604 271 978. Zarząd Główny w miarę możliwości będzie się starał wesprzeć kolegów w potrzebie.

Z ARTYLERYJSKIM POZDROWIENIEM


 
WIELKANOC 2020 - 6 kwietnia 2020


 
WIELKANOC 2020 - 6 kwietnia 2020


 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓWSPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW - 13 marca 2020

W dniu 6 marca 2020 roku Delegaci Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oraz przedstawiciele Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia zebrali się na Sprawozdawczo – Wyborczym Zebraniu Delegatów. Celem było podsumowanie drugiej kadencji działalności Stowarzyszenia oraz wybór nowych władz na kolejną  kadencję.

W zebraniu  uczestniczyli  Członkowie Honorowi, Delegaci, zaproszeni  goście i ustępujący Zarząd Główny. Zebranie odbyło się w Centrum Szkolenia  Artylerii i Uzbrojenia, a frekwencja wyniosła 78%.

Prezes Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w latach 2016-2020. Realizując cele statutowe oraz Uchwałę Walnego Zebrania Delegatów z dnia 15.10.2016 roku Zarząd Główny w minionej kadencji zrealizował:

 • trzy letnie spotkania artyleryjskie.(zwane majowymi) ;
 • współorganizował cztery Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii,
 • trzy konkursy artylerii seniora ;
 • konferencję naukową oraz trzy seminaria o tematyce artyleryjskiej i historycznej;
 • biegi na orientację z okazji Święta Wojska Polskiego.

Współpraca Stowarzyszenia z młodzieżą klas mundurowych oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pozwoliła na organizację trzech szkoleń pro obronnych oraz trzech zawodów obronno-historycznych „Bieg Zesłańca”. W przedsięwzięciach tych uczestniczyło ponad 1000 artylerzystów oraz ponad 1500 studentów i uczniów.

W dalszej kolejności Kolega Leon Woszczyna zaprezentował Sprawozdanie Finansowe, zaś koledzy Karol Świgoński i Tadeusz Szkopek przedstawili zebranym sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

W dyskusji nad sprawozdaniami i działalnością Stowarzyszenia wzięli udział przedstawiciele oddziałów terenowych, członkowie honorowi i goście, między innymi gen. Antoni Skibiński- Członek Honorowy Stowarzyszenia, który bardzo dobrze ocenił dotychczasową  pracę Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Po dyskusji nad sprawozdaniami, Zebranie Delegatów udzieliło absolutorium Zarządowi i przyjęło Sprawozdanie Finansowe oraz sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu  Koleżeńskiego.

W drugiej części Walnego Zebrania nastąpiły wybory .

Wybrano nowy Zarząd Główny:

 • Prezes               – Kolega Roman  Kłosiński,
 • Wiceprezes       – Ryszard  Jóźwiak,
 • Wiceprezes       – Eugeniusz  Lala,
 • Skarbnik            – Leon Woszczyna,
 • Sekretarz           – Roman  Salach,
 • Członek             – Ireneusz Bandura,
 • Członek             – Artur  Danielski,
 • Członek             – Stanisław  Kalski,
 • Członek             – Jerzy  Kociałkowski,
 • Członek             – Zdzisław  Polcikiewicz,
 • Członek             – Jan  Szymański.

Wybrano nową Główną Komisję Rewizyjną:

 • Przewodniczący           – Karol Świgoński,
 • Wiceprzewodniczący  – Henryk  Buryta,
 • Członek                         – Patryk Karpiński,
 • Członek                         – Zbigniew Mazurek,
 • Członek                         – Leszek  Szostek.

Wybrano nowy Główny Sąd Koleżeński:

 • Przewodniczący           – Tadeusz  Szkopek,
 • Wiceprzewodniczący  – Włodzimierz  Rudziński,
 • Sekretarz                       – Marian  Andruk,
 • Członek                         – Marek  Donaj,
 • Członek                         – Henryk  Szopa.

Walne Zebranie zakończono nową uchwałą programową, nakreślającą kierunki działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na lata 2020-2024. Zarząd Główny Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania Komendantowi CSAiU płk. dypl. Remigiuszowi Zielińskiemu za zaangażowanie i pomoc udzieloną przy organizacji zebrania, Dowódcy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej za udostępnienie obiektów koszarowych zaś Komendantowi 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego za przygotowanie i wydanie posiłków uczestnikom zebrania. 

Realizacja zadań w minionej kadencji w takim zakresie była możliwa miedzy innymi dzięki naszym członkom wspierającym. To HSW, EL-IN, AVIOMET, DEMARKO, JELCZ, WB ELEKTRONICS, MOTO MAR aktywnie wspierają działalność Stowarzyszenia przyczyniły się do zabezpieczenia tych przedsięwzięć na odpowiednim poziomie. Materiały promocyjne tych firm wzbogacały szkolenia szczególnie młodzieży. 

Zarząd Główny dziękuje za dotychczasowe wsparcie i liczy na dalszą współpracę. Szczególne słowa podziękowania Zarząd Główny kieruje do Delegatów-członków Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia przybyłych do Torunia z różnych, często odległych garnizonów.

/Zdjęcia w galerii/


 
KOMUNIKAT 05/2020 KOMUNIKAT 05/2020 - 6 lutego 2020

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów informuje wszystkich członków, że działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów  zwołuje na dzień 6 marca 2020 roku godz. 09.00 na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Asesorów Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku Zebrania.
 4. Uchwalenie regulaminu Zebrania.
 5. Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wybór członków Komisji Wyborczej.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego.
 8. Sprawozdanie Finansowe Zarządu Głównego.
 9. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 11. Wystąpienia gości Zebrania.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami (ZG, SF, GKR, GSK).
 13. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
 14. Zakończenie kadencji i odwołanie obecnych władz Stowarzyszenia.
 15. Zgłaszanie kandydatów do władz Stowarzyszenia (ZG, GKR, GSK).
 16. Wybór nowych władz Stowarzyszenia.
 17. Przyjęcie uchwały o wyborze nowych władz Stowarzyszenia.
 18. Przyjęcie uchwały programowej.
 19. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Komunikat 02/2020 Komunikat 02/2020 - 21 stycznia 2020

Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów włączając się w obchody  100 - lecia powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski zorganizowało wspólnie z Urzędem  Marszałkowskim  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego w dniu 16.01.2020 roku seminarium na temat:

100 – LECIE POWROTU POMORZA I KUJAW W GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ

W seminarium wzięli udział:

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z Sekretarzem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panem Markiem Smoczykiem, Wiceprezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych Pan Zdzisław Musiałowski, Prezes Kola Toruńskiego Zarządu Inwalidów Wojennych  Pan Mariusz Mistrzak, Prezes Kola Toruńskiego Związku Sybiraków Pan Jan Myrcha, Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK Pan prof. dr hab. Zbigniew Karpus, Pan gen.bryg. Jarosław Wierzcholski, artylerzyści ze Stowarzyszenia z seniorem Panem płk dypl. Włodzimierzem Rudzińskim oraz przedstawiciele UMK i szkół z dyrektorami na czele:

 • UMK Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • VI LO im. Zesłańców Sybiru
 • Zespół Szkół Akademickich z Włocławka im. Obrońców Wisły 1920
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II z Kościelca
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego z Gronowa
 • Zespół Szkół z Wronia
 • Zespół Szkół Niepublicznych z Gąsawy
 • Zespół Szkół z Lubrańca-Marysina im. Marii Grodzickiej
 • Zespół Szkół z Rypina im. Unii Europejskiej
 • Zespół Szkół Technicznych z Torunia

Uczestników spotkania powitał Prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów  płk w st.spocz. Roman  Kłosiński. Po przywitaniu Kolega Roman Kłosiński wręczył znak Stowarzyszenia Sekretarzowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Markowi Smoczykowi. Pan Smoczyk w swoim wystąpieniu nawiązał do historii powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski.

Część merytoryczną seminarium prowadzili Wiceprezes Stowarzyszenia płk Eugeniusz Lala i płk dr Zdzisław Polcikiewicz.

Wykład na temat genezy i przebiegu przejmowania ziem pomorskich przez Państwo Polskie wygłosiła studentka UMK Pani Kinga Walczewska.

Kpt dr Piotr Ochociński z 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego zaprezentował działania wojsk Frontu Pomorskiego w celu odzyskania Pomorza Wschodniego.

Mjr dr Mirosław Giętkowski – kierownik Muzeum Twierdzy Toruń – omówił i przedstawił rozwój szkolnictwa wojskowego na Pomorzu w okresie II Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa artyleryjskiego w Toruniu.

Po przerwie niezwykle interesującą prezentację na temat generała Józefa Hallera, żołnierza i patrioty zasłużonego dla Pomorza, przedstawili uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II z Kościelca.

Uczennice z VI LO im. Zesłańców Sybiru z Torunia zaprezentowały zagadnienie powrotu Torunia do odrodzonej Ojczyzny.

Bardzo interesującą prezentację na temat zaślubin Polski z Bałtykiem i znaczenie zbudowanego portu w Gdyni przedstawiły uczennice z Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku z Włocławka.

Po wystąpieniach studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych Prezes Stowarzyszenia podziękował prelegentom oraz wręczył im okolicznościowe pamiątki.

Na zakończenie seminarium płk Roman Kłosiński podziękował młodzieży za przygotowanie i prezentację wystąpień, dyrektorom i opiekunom za przygotowanie młodzieży do seminarium oraz zaprosił na żołnierski poczęstunek.

Materiały   z   seminarium  po  opracowaniu  zostaną   zaprezentowane  na   stronie  internetowej Stowarzyszenia   Polskich  Artylerzystów.

/Zdjęcia w galerii/


 
Komunikat 1/2020Komunikat 1/2020 - 3 stycznia 2020

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa  Kujawsko-Pomorskiego organizuje seminarium na temat:

„100 - LECIE POWROTU POMORZA I KUJAW W GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ”

Seminarium jest jednym z przedsięwzięć całego cyklu obchodów 100 - lecia powrotu Pomorza i Kujaw do Macierzy.

Czas – od 9.00 do 13.00 w dniu 16.01.2020 r.

Miejsce – Urząd Marszałkowski. Toruń Plac Teatralny 2.

  PRZEBIEG SEMINARIUM:

Lp.

Temat

Referujący

Czas

ROZPOCZĘCIE

9.00-9.10

1.

GENEZA I PRZEBIEG PRZEJMOWANIA ZIEM POMORSKICH PRZEZ PAŃSTWO

POLSKIE

Student UMK

9.10-9.40

2.

DZIAŁANIE WOJSK FRONTU POMORSKIEGO

kpt. dr Ochociński

9.40-10.15

3.

GENERAŁ JÓZEF HALLER – SYLWETKA ŻOŁNIERZA I PATRIOTY ZASŁUŻONEGO DLA POMORZA

Zespół Szkół

im. Jana Pawła II

z Kościelca

10.15-10.40

PRZERWA

10.40-11.10

4.

ROZWÓJ SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO NA POMORZU W OKRESIE

II RZECZYPOSPOLITEJ

mjr dr Giętkowski

11.10-11.40

5.

POWRÓT TORUNIA DO ODRODZONEJ OJCZYZNY

VI LO z Torunia

11.40-12.10

6.

ZAŚLUBINY POLSKI Z BAŁTYKIEM, BUDOWA I ZNACZENIE PORTU W GDYNI

Zespół Szkół Akademickich

z Włocławka

12.10-12.35

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE

12.35-13.00

Zarząd Główny zaprasza członków  Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów do udziału w seminarium. Zgłoszenia prosimy kierować do 14 stycznia b.r. na nr tel. 604 271 978. Ze względu na pojemność sali ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Z artyleryjskim pozdrowieniem

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
 
ŻYCZENIA - 13 grudnia 2019


 
ŻYCZENIA - 11 grudnia 2019


 
CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERIICENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII - 5 grudnia 2019

W dniu 27 listopada 2019 roku w Forcie IV odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów z okazji obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.

W posiedzeniu oprócz członków Zarządu Głównego udział wzięli Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii płk dypl. Zenon Wiśniewski z zastępcą, Szefowie Wojsk Rakietowych i Artylerii dywizji oraz dowódcy pułków artylerii.

W toku posiedzenia Prezes Zarządu Głównego SPArt kolega Roman Kłosiński omówił przedsięwzięcia zrealizowane przez Stowarzyszenie w 2019 roku, natomiast płk dypl. Zenon Wiśniewski przedstawił działalność Zarządu WRiArt w ostatnim roku.

Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii rozpoczęły się w dniu 28 listopada 2019 roku przybyciem członków Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości do Torunia. Obchodami święta kierował Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk dypl. Zenon Wiśniewski. 

Uroczystość zaszczycili obecnością m. in. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika oraz Zastępca Szefa Sztabu Generalnego gen. dyw. Dariusz Łukowski. Władze samorządowe i miejskie reprezentowali m. in. Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski oraz Wiceprezydent Miasta Torunia Zbigniew Fiderewicz.

W dniu 29 listopada 2019 roku o godz. 8.00 Przy Pomniku Polskich Artylerzystów rozpoczął się Apel Pamięci za artylerzystów, którzy odeszli na wieczną wartę zakończony złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed pomnikiem. Po przemarszu do Kościoła Garnizonowego odprawiona została Msza Święta w intencji żołnierzy artylerzystów i pracowników resortu WRiArt oraz poległych w misjach poza granicami Kraju. Mszę koncelebrował biskup polowy Wojska Polskiego gen.bryg. Józef Guzdek.

Z okazji setnej rocznicy ustanowienia biskupstwa polowego w Polsce, biskup polowy odznaczył Medalami „W służbie Bogu i Ojczyźnie” Inspektora Rodzajów Wojsk gen. bryg. Sławomira Owczarka, seniora  artylerzystów gen. bryg. Antoniego Skibińskiego oraz dowódców jednostek i instytucji wojskowych.

Po mszy nastąpiło przegrupowanie  na teren Ośrodka Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.

W uroczystym Apelu na ośrodku szkolenia uczestniczyły kompania reprezentacyjna Wojsk Lądowych Wojska Polskiego oraz kompanie honorowe i poczty Jednostek artyleryjskich Wojska Polskiego i 3 batalionu 16 pułku artylerii polowej Armii Stanów Zjednoczonych oraz uczniowie klas mundurowych szkół ponadpodstawowych. Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów.

W czasie Apelu  Sekretarz Stanu MON Wojciech Skurkiewicz oraz Dowódca Generalny RSZ generał Jarosław Mika uhonorowali zasłużonych artylerzystów medalami i kordzikami.

Artyleria zaproszonym gościom zaprezentowała manewr oraz wykonanie zadań ogniowych przez baterię 155 mm ahs KRAB, celny ogień na wprost kompanii wsparcia w wykonaniu 120 mm samobieżnych moździerzy RAK a podsumowaniem działalności artyleryjskiej była salwa oddana przez baterię artylerii rakietowej WR-40 LANGUSTA. Skutki ognia uczestnicy spotkania mogli obserwować na telebimie, zaś manewr pododdziałów artylerii w terenie był zaprezentowany w sposób pokazowy. Dodatkowo na telebimie można było obserwować skuteczny ogień wyrzutni pocisków przeciwpancernych SPIKE.

Następnie artylerzyści przegrupowali się do Osady Karbówko, gdzie na zebraniu członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów wręczono puchary finalistom Konkursu Artyleryjskiego Seniora. Mistrzem Ognia za 2019 rok został płk Andrzej Orłowski, tytuł I wicemistrza zdobył ppłk Jan Szymański a II wicemistrzem został ppłk Leon Woszczyna. Najbardziej aktywnym członkom Stowarzyszenia wręczono odznaki i okolicznościowe pamiątki.

W trakcie zebrania głos zabrał Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski przedstawiając walory i dorobek Województwa następnie okolicznościowe wystąpienia przedstawili Dowódca Generalny RSZ gen. Jarosław Mika oraz Szef Zarządu WRiArt. płk dypl. Zenon Wiśniewski.

Zarząd Główny Stowarzyszenia pragnie serdecznie podziękować Szefowi Zarządu WRiArt płk. dypl. Zenonowi Wiśniewskiemu, Dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej płk. dypl. Krzysztofowi Stańczykowi, Komendantowi Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia płk. dypl. Remigiuszowi Zielińskiemu oraz Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Piotrowi Całbeckiemu za pomoc w zabezpieczeniu pobytu kolegów z Oddziałów Terenowych oraz wsparcie w zakresie organizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem obchodów święta. 

Szczególne słowa podziękowania Zarząd Główny kieruje do członków Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia przybyłych do Torunia z różnych, często odległych garnizonów oraz do wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy zaszczycili Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii swoją obecnością.

Część przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów została dofinansowana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

/Zdjęcia w galerii/


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 26 listopada 2019

W związku z 20 rocznicą wstąpienia Polski do NATO Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów przygotowało kolejny numer "Artylerzysty".

Z tej okazji oraz w związku ze Świętem Wojsk Rakietowych i Artylerii zostały opracowane materiały i opublikowane w specjalnym numerze „Artylerzysty”.

Ostatni numer "Artylerzysty" do pobrania w formacie pdf.


 
ZMIANA W PROGRAMIE CENTRALNYCH OBCHODÓW ŚWIĘTA WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERIIZMIANA W PROGRAMIE CENTRALNYCH OBCHODÓW ŚWIĘTA WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII - 25 listopada 2019

Ze względów służbowych nastąpiła zmiana programu uroczystości Centralnych Obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Aktualny przebieg uroczystości jest następujący:

 • 8.00 –Apel poległych przy Pomniku Artylerii Polskiej w Toruniu.
 • 8.45 – Msza Św. w Kościele Garnizonowym w intencji artylerzystów w Toruniu.
 • 11.00-13.00 – Uroczysta zbiórka uczestników uroczystości /g. Sypka kierunek pierwszy/.
 • 14.30– Spotkanie Artyleryjskich Pokoleń w Osadzie Karbówko (Wręczenie Odznak Stowarzyszenia najbardziej zasłużonym członkom i podziękowania za wsparcie działalności Stowarzyszenia odbędzie się w Osadzie Karbówko).

Za zmiany serdecznie przepraszamy, dodatkowe informacje pod telefonami:

530 411 402 lub 602 512 508

Z artyleryjskim pozdrowieniem Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 20 listopada 2019

W uzupełnieniu komunikatu z dnia 14 października dotyczącego Centralnych Obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii, Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia biorących udział w Centralnych Obchodach Święta  na uroczyste śniadanie. W czasie spotkania zostaną wręczone Odznaki Stowarzyszenia  najbardziej zasłużonym członkom oraz  podziękowania za wsparcie działalności Stowarzyszenia .

Śniadanie odbędzie się w Forcie IV przy ul. Chrobrego 86 o godz. 8.00.

Przedsięwzięcie to jest dofinansowane ze środków budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Obecności na śniadaniu  proszę potwierdzić do 25 listopada na  telefon: 530 411 402, 604 271 978

                                                                                                                  lub e-mail: artylerzysta@interia.pl
 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 14 października 2019

Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów zaprasza członków Stowarzyszenia na Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii które odbędą się w dniu 29 listopada 2019 r. w Toruniu.

Planowany przebieg uroczystości:

 • 10.30 – Apel poległych przy Pomniku Artylerii Polskiej w Toruniu.
 • 11.30 – Msza Św. w Kościele Garnizonowym  w  intencji artylerzystów w Toruniu.
 • 12.30 – Przejazd na poligon.
 • 13.20 – Uroczysta zbiórka uczestników uroczystości /g. Czarnieckiego/
 • 14.00 – 15.00 – Pokazy dynamiczne pododdziałów artylerii.
 • 15.00 – Poligonowy obiad.
 • 16.40 – Spotkanie Pokoleń w osadzie Karbówko.

Koszt Spotkania 150 zł pieniądze prosimy wpłacać na konto Stowarzyszenia.

Nr rachunku bankowego: BOŚ SA  09 1540 1304 2035 9114 2414 0001, do dnia 15 listopada 2019 roku.

Zarząd Główny dla członków  Stowarzyszenia   Polskich  Artylerzystów  zapewni  nocleg z 29 na 30 listopada oraz śniadanie 29 i 30 listopada.  Istnieje możliwość noclegu z 28 na 29 listopada.

Zgłoszenia do korzystania z noclegu prosimy przesłać najpóźniej do 25 października na  e-mail  artylerzysta@interia.pl  lub nr tel. 604 271 978, 602 512 508                            

Zgłoszenie udziału w obchodach  Święta  przesłać do 15 listopada.

Zbiórka uczestników Święta w dniu 29 listopada o godz. 10.15 przy Pomniku Artylerii Polskiej a biorących udział w części poligonowej o godz. 12.15 na parkingu obok Kościoła Garnizonowego.

Z artyleryjskim pozdrowieniem:
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
ZAWODY HISTORYCZNO-OBRONNE „III BIEG ZESŁAŃCA”ZAWODY HISTORYCZNO-OBRONNE „III BIEG ZESŁAŃCA” - 13 września 2019

W dniu 13 września Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów /SPArt/ przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu przeprowadziło zawody historyczno-obronne pod hasłem „III Bieg Zesłańca”.

Celem zawodów było podniesienie wiedzy o miejscach masowych mordów Polaków na terenach Pomorza i Kujaw i  losach mieszkańców tych terenów zsyłanych na tereny byłego ZSRR.

Również ważnym celem było doskonalenie sprawności fizycznej i bojowej oraz odporności psychicznej uczniów podczas rywalizacji w zawodach sportowo-obronnych.

W zawodach uczestniczyło 8 drużyn z następujących szkół:

 • VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu.
 • Zespół Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.
 • Zespół Szkół CKU w Gronowie.
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.
 • Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie.
 • Zespół Szkół Technicznych w Toruniu.
 • Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku.
 • Zespół Szkół we Wroniu.

Zgodnie z regulaminem opracowanym przez Zarząd Główny SPArt., zawody historyczno-obronne rozegrano w 8 konkurencjach:

 • (1) Wystawa i przygotowanie do biegu.
 • (2) Marszobieg wg mapy
 • (3) Zadanie pomiarowe, marszobieg wg azymutu
 • prowadzili członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
 • (4) Wynoszenie rannego z pola walki.
 • (5) Rzut kołem ratunkowym na odległość.
 • prowadzili ratownicy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • (6) Cięcie pnia o średnicy 10-20 cm piłą ręczną na czas. Rozpalanie ogniska przy pomocy środków podręcznych.
 • prowadzili członkowie Związku Sybiraków.
 • (7)Znajomość tematyki dotyczącej Wojsk Obrony Terytorialnej.
 • prowadził oficer  8 K-P BOT.
 • (8)Znajomość sprzętu wojskowego na podstawie fotografii i rysunków.
 • prowadzili oficerowie z WKU Toruń.

Podczas drużynowych zmagań najlepsze wyniki osiągnęły drużyny:

 • Zespół Szkół Akademickich z Włocławka - 84 pkt. – 1 miejsce
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Kościelca – 78 pkt. – 2 miejsce
 • Zespół Szkół z Wronia – 76 pkt. – 3 miejsce

Na podstawie opinii sędziów poszczególnych konkurencji najaktywniejszym uczestnikiem zawodów została uznana Weronika Kurasiewicz z Zespołu Szkół we Wroniu.

Po zakończeniu zawodów pod Pomnikiem Pamięci Ofiar Barbarki zapalono znicz, złożono wieniec i uhonorowano najlepsze drużyny i najaktywniejszą uczestniczkę następnie uczestnicy zawodów udali się pod kościół Parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny Kowalskiej. Odsłonięto tam tablicę pamiątkową poświęconą Matce Polce Sybiraczce.

Za udostępnienie obiektów, pomoc w organizacji przedsięwzięcia organizatorzy serdecznie dziękują Pani dyrektor Osady Barbarka, Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Komendantowi WKU w Toruniu, Dowódcy 8 K-P Bot, ratownikom z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Komendantowi CSAiU oraz wszystkim członkom SPArt zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów.

/Zdjęcia w galerii/


 
Medal dla pułkownika Włodzimierza RudzińskiegoMedal dla pułkownika Włodzimierza Rudzińskiego - 12 września 2019

W dniu 12 września 2019 roku podczas 10. sesji Rady Miasta Torunia wręczono pułkownikowi Włodzimierzowi Rudzińskiemu medal „Za Zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze.

Nestor toruńskich artylerzystów, pułkownik Włodzimierz Rudziński to jeden z najbardziej zasłużonych polskich oficerów wojsk rakietowych i artylerii. Jest oddanym społecznikiem i propagatorem sportu w Toruniu.

Z Toruniem na stałe związał się w  1973 roku obejmując stanowisko zastępcy do spraw liniowych Komendanta WSOWRiArt. Następnie pełnił obowiązki Dyrektora Zarządu Wojewódzkiego LOK oraz Kierownika Studium Wojskowego UMK.

Po odejściu do rezerwy aktywnie uczestniczył w życiu społecznym Torunia pełniąc funkcje radnego Rady Miasta Torunia.

Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla wysiłku i wkładu pracy na rzecz społeczności Torunia.

My artylerzyści ze Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów serdecznie gratulujemy Panu pułkownikowi Rudzińskiemu wyróżnienia i życzymy spełnienia wszystkich planów na przyszłość.

/Zdjęcia w galerii/


 
VI LO - INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020VI LO - INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 - 2 września 2019

W dniu 2 września 2019 roku w VI LO im. Zesłańców Sybiru odbyła się inauguracja roku szkolnego. W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele Związku Sybiraków, jednostek wojskowych działających w Toruniu oraz Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, organizacji od lat współpracującej ze szkołą.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego Dyrektor Szkoły Pan Zbigniew Matuszewicz zaprezentował wystąpienie na temat mądrości człowieka oraz wpływu nauki na dobroć i postępowanie ludzi. Z kolei najstarsza członkini Związku Sybiraków w Toruniu odczytała list do pedagogów i uczniów szkoły. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni „Marsz Sybiraków”.

/Zdjęcia w galerii/


 
80 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ80 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ - 1 września 2019

W dniu 1 września 2019 roku w Toruniu odbyły się uroczystości związane z 80-tą rocznicą wybuchu II wojny światowej. O godz. 4.45 w Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 odbył się apel toruńskich harcerzy.

Zaś o godz. 9.00 rozpoczęła się główna uroczystość zorganizowana wspólnie przez Urzędy: Marszałkowski i Wojewódzki naszego regionu. Po mszy polowej w intencji ofiar II wojny światowej i modlitwie ekumenicznej odbyła się ceremonia wojskowa, na którą złożyły się: podniesienie flagi i odegranie oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Po przemówieniach nastąpił apel pamięci oraz została oddana salwa honorowa i odegrana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego.

W obchodach święta udział wzięło 700 toruńskich harcerzy, 100 żołnierzy z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz przedstawiciele pododdziału armii USA. Wartę honorową przy Pomniku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 wystawili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz toruńscy harcerze..

W uroczystościach związanych z obchodami 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej wzięli również udział przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

/Zdjęcia w galerii/


 
ŚWIĘTO 8 KUJAWSKO-POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. GEN. BRYG. ELŻBIETY ZAWACKIEJ PS. „ZOŚWIĘTO 8 KUJAWSKO-POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. GEN. BRYG. ELŻBIETY ZAWACKIEJ PS. „ZO" - 31 sierpnia 2019

W sobotę 31 sierpnia 2019 roku na terenie Ośrodka Szkolenia CSAiU w Toruniu odbyły się pierwsze obchody Święta 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Brygada w okresie ponad rocznego działania sformowała 81 batalion lekkiej piechoty w Toruniu, a obecnie tworzy 82 batalion w Inowrocławiu.

Uroczystość została połączona z przysięgą kolejnych nowo wcielonych żołnierzy brygady. 160 żołnierzy-ochotników wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej, kończąc tym samym dwutygodniowy okres szkolenia podstawowego w ramach programu „Wakacje z WOT”.

Po defiladzie żołnierzy brygady i pokazie skoku ze spadochronem na poligonowym boisku sportowym odbył się wojskowy festyn rodzinny. Przy grochówce nie zabrakło okazji do dzielenia się wrażeniami ze szkolenia.

W uroczystości wzięła również udział spora reprezentacja   członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

/Zdjęcia w galerii/


 
75 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO75 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - 2 sierpnia 2019

1 sierpnia 1944 roku rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Bohaterska obrona stolicy trwała 63 dni. Powstanie, w wyniku olbrzymiej przewagi wojsk niemieckich, zakończyło się klęską warszawiaków.

Przy pomniku „Ku czci żołnierzy Armii Krajowej” o godz. 17.00 rozpoczęły się uroczyste obchody tego święta. W uroczystości udział wzięli uczestnicy Powstania Warszawskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa, władz samorządowych Torunia i regionu, delegacje jednostek wojskowych oraz organizacji pozarządowych.

Punktualnie o godzinie 17:00 w Toruniu zawyły syreny, które symbolizowały  nadejście godziny „W” 1 sierpnia 1944 roku. Uczestnicy uroczystości odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, a następnie głos zabierali przedstawiciele władz i organizacji.Po tym złożono kwiaty pod pomnikiem „Ku Czci Żołnierzy Armii Krajowej”. Wśród delegacji składających kwiaty byli również przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Na zakończenie uroczystości Orkiestra Wojskowa toruńskiego garnizonu wykonała wiązankę powstańczych melodii.

/Zdjęcia w galerii/


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 4 lipca 2019

W dniach 26 – 28 czerwca b.r. zgodnie z planem działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów odbyła się podróż studyjna na temat „Szkolenie oficerów Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz praca na pierwszych stanowiskach służbowych”.

W dniu 26 czerwca po przyjeździe do Wrocławia delegacje członków Stowarzyszenia udały się na cmentarze gdzie spoczywają koledzy artylerzyści. Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Pozostali uczestnicy zwiedzali miasto i obserwowali pokaz multimedialny przy wrocławskiej fontannie.

W dniu 27 czerwca gościliśmy w Akademii Wojsk Lądowych. Prorektor Akademii Pan płk dr Jacek Narloch Zapoznał nas z rola Akademii w szkoleniu i przygotowaniu oficerów dla Wojsk Rakietowych i Artylerii. Zakończenie wystąpienia uświetnił występ zespołu wokalno-muzycznego „Kompania Wsparcia”.

Korzystając z gościnności Władz Uczelni przeprowadziliśmy  Walne Nadzwyczajne Zebranie Stowarzyszenia, którego głównym punktem programu było przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2018 rok. Kontynuacją pobytu w AWL było zwiedzanie i zapoznanie się z bazą dydaktyczną Uczelni.

Pobyt w Akademii zakończył się złożeniem kwiatów pod pomnikiem patrona AWL Tadeusza Kościuszki i wspólnym, pamiątkowym zdjęciem przy pomniku.

Kolejnym punktem programu podróży był rejs statkiem po Odrze w trakcie którego Pan płk Piotr Żurakowski w ciekawy i zajmujący sposób przedstawił historię Wrocławia.

Po obiedzie w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych wszyscy przejechali autokarami na wspaniały zamek w Grodźcu, którego historia sięga XII wieku. Dzieje zamku ciekawie przedstawił przewodnik Pan Krzysztof Majewski.

Po przejeździe do Bolesławca i zakwaterowaniu w 23 śpa uczestnicy udali się do hotelu „Garden” na spotkanie integracyjne. Spotkanie zaszczycili: Dowódca garnizonu Bolesławiec, Władze samorządowe Miasta i Powiatu Bolesławiec, Władze Huty Stalowa Wola na czele z Prezesem Dyrektorem Generalnym, Władze Spółki EL-IN na czele z prezesem, Stowarzyszenia i Organizacje Pozarządowe, współpracujące ze Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów. Między innymi: Stowarzyszenia, "Ziemia Bolesławiecka", "Commando", "Radar", oraz wójtowie ościennych gmin i sympatycy Stowarzyszenia. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i było okazją do rozmów, wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy. Na wstępie organizatorzy spotkania z prezesem Stowarzyszenia na czele, przywitali zaproszonych gości i podziękowali za przybycie oraz wręczyli drobne upominki członkom wspierającym i sympatykom Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Kolejny i ostatni dzień podróży rozpoczął się spotkaniem z władzami samorządowymi Bolesławca. W reprezentacyjnej sali ratusza Prezydent Miasta Bolesławiec Pan Piotr Roman zapoznał z historią i rolą samorządu w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Bolesławca.

Po spotkaniu w bolesławieckim ratuszu uczestnicy odwiedzili Zakład Ceramiki Artystycznej gdzie zapoznali się technologią produkcji wyrobów ceramicznych i kunsztem rękodzielniczym pracowników. Po zakładzie oprowadzał i interesująco opowiadał wiceprezes Pan Grzegorz Szandrowski.

W 23 śląskim pułku artylerii pan mjr Jacek Janik przygotował i zorganizował pokaz sprzętu, bazy garażowej oraz zakwaterowania. Uczestnicy spotkania zapoznali się ze sprzętem pułku oraz batalionu inżynieryjnego Armii USA.

Po złożeniu wiązanek kwiatów pod tablicami pamiątkowymi w 23 śpa i wspólnym obiedzie podróż studyjna została zakończona, uczestnicy rozjechali się do miejsc zamieszkania.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa serdeczne podziękowania za organizację przedsięwzięcia we Wrocławiu Panu płk Zbigniewowi Dynowskiemu, w Bolesławcu Panu płk Henrykowi Harkotowi. Za opiekę i pomoc Panu gen. Antoniemu Skibińskiemu. Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych Panu płk Kazimierzowi Łuckiemu za gościnę i przychylność. Prorektorowi Akademii Wojsk Lądowych Panu płk dr Jackowi Narlochowi za zapoznanie z bazą dydaktyczną uczelni. Kasztelanowi Zamku Grodziec Panu Piotrowi Janczyszynowi za wspaniałe przyjęcie i zwiedzanie zamku. Dowódcy 23 śląskiego pułku artylerii Panu płk Grzegorzowi Potrzuskiemu za gościnę i pomoc w realizacji przedsięwzięcia na terenie pułku oraz Panom ppłk Ryszardowi Dorożyńskiemu i kpt. Remigiuszowi Kwiecińskiemu za dokumentowanie fotograficzne podróży studyjnej.

/Zdjęcia w galerii/


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 3 lipca 2019

14 czerwca 2019 roku delegacja Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów wzięła udział w obchodach jubileuszu 30- lecia powstania Związku Sybiraków oraz 10- lecia nadania 6 Liceum Ogólnokształcącemu imienia Zesłańców Sybiru.

Uroczystość odbyła się w gmachu Muzeum Etnograficznego. W holu muzeum została odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona 30- tej rocznicy utworzenia Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Toruniu. Następnie w Sali widowiskowej muzeum odbył się panel dyskusyjny poświęcony Sybirakom, ich dziejom na „nieludzkiej ziemi” oraz ich działalności w Związku Sybiraków.

Podczas jubileuszu wręczono zasłużonym działaczom odznaczenia państwowe i Związkowe. Prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów otrzymał Złotą Odznakę Za Zasługi Dla Związku Sybiraków.

W drugiej części uroczystości Dyrektor szkoły przedstawił w prezentacji multimedialnej różnorodne formy pracy wychowawczej dotyczące patrona szkoły, które miały miejsce na przestrzeni tych 10 lat.

/Zdjęcia w galerii/


 
SZKOLENIE PROOBRONNE STUDENTÓW UMK I MŁODZIEŻY KLAS MUNDUROWYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCHSZKOLENIE PROOBRONNE STUDENTÓW UMK I MŁODZIEŻY KLAS MUNDUROWYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - 5 czerwca 2019

W dniu 31 maja 2019 r. Zarząd Głównyzgodnie z planem działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2019 rok, przy współudziale Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia,8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Urzędu Marszałkowskiego oraz 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zorganizował szkolenie proobronne studentów UMK i młodzieży klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych. W szkoleniu uczestniczyli również dyrektorzy i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Marszałkowskiemu.

Zajęcia zostały zorganizowane w dwóch grupach. Szkoleniem studentów UMK oraz uczniów klas mundurowychszkół ponadgimnazjalnych kierował Kolega Ryszard Jóźwiak, natomiast pracownicy Urzędu Marszałkowskiego i jednostek samorządowych podległych Urzędowi Marszałkowskiemu wzięli udział w szkoleniu doskonalącym kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiegopod kierunkiem Kolegi Eugeniusza Lali.

W szkoleniu proobronnym studentów i uczniów udział wzięli:

 • studenci kierunkuBezpieczeństwo Narodowe Wydziału Politologii i Studiów MiędzynarodowychUniwersytetu Mikołaja Kopernika,
 • uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu,
 • uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu,
 • uczniowie Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie,
 • uczniowie Zespołu Szkól nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu,
 • uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie,
 • uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu,
 • uczniowie Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie,
 • uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie,
 • uczniowie Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku,
 • uczniowie Zespołu Szkół we Wroniu.

Celem szkolenia było zapoznanie z działalnością Wojsk Obrony Terytorialnej oraz przybliżenie najistotniejszych zagadnień wyszkolenia pojedynczego żołnierza. Szkolenie zorganizowano w 4 ramowych grupach problemowych i obejmowało przedstawione niżej zagadnienia.

W grupie 1:

 • możliwości trenażera ŚNIEŻNIK,
 • pokaz sprzętu artyleryjskiego i dowodzenia,
 • pokaz i nauka walki wręcz.
W grupie 2:
 • zakładanie maski pgaz i odzieży ochronnej,
 • budowa aparatów telefonicznych i rozwijanie polowej linii kablowej,
 • rodzaje improwizowanych urządzeń wybuchowych oraz ich działanie.
W grupie 3:
 • rodzaje map, przyrządy do pracy na mapach, określanie azymutu za pomocą busoli,
 • pomiar odległości różnymi sposobami.
 • udzielanie pierwszej pomocy.
W grupie 4:
 • budowa i dane taktyczno-techniczne granatów ręcznych,
 • budowa, rozkładanie i składanie karabinka kbk AKM,
 • ładowanie amunicji do magazynka.

Podczas zajęć uczestnicy szkolenia mieli możliwość poznać i przećwiczyć podstawowe zadania związane z działaniem pojedynczego żołnierza na polu walki oraz zapoznać się z podstawowym sprzętem artyleryjskim.

Po realizacji wszystkich przedsięwzięć szkoleniowych Kolega Ryszard Jóźwiak wręczył przedstawicielom studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych certyfikaty uczestnictwa.

Szkolenie zakończyła wspólna żołnierska grochówka spożyta w stołówce 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Zarząd Główny Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania Komendantowi Centrum Szkolenia i Uzbrojenia oraz Dowódcy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej za duży wkład pracy włożony w przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięcia. Zarząd Główny dziękuje Komendantowi 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego za zabezpieczenie żywienia uczestników szkolenia. Zarząd Główny serdecznie dziękuje Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu oraz pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, którzy wnieśli duży wkład w proces szkolenia.

/Zdjęcia w galerii/


 
KomunikatKomunikat - 4 czerwca 2019

O Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w dniu 27 czerwca 2019 we Wrocławiu

Zebranie odbędzie się w Akademii Wojsk Lądowych w  trakcie oficjalnego rozpoczęcia podróży studyjnej. 

Porządek zebrania:

 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego SPArt za 2018 rok.
 2. Dyskusja.
 3. Udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.
 4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i udzielenie absolutorium.

 

                                                                                         Zarząd Główny

                                                                        Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Z żałobnej kartyZ żałobnej karty - 22 maja 2019

W dniu 14 maja 2019 roku w wieku 89 lat odszedł z naszych szeregów na wieczną wartę pułkownik Krzysztof Aleksandruk. Swą służbę na wielu odpowiedzialnych stanowiskach poświęcił Wojskom Rakietowym i Artylerii a szczególnie Wojskom Rakietowym.

Za służbę i pracę był uhonorowany wieloma oznaczeniami resortowymi i państwowymi.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w dniu 24 maja/piątek/2019 roku o godz. 13.00 na cmentarzu Marysin na Wawerze /brama główna/ w Warszawie ul. Korkowa 154. 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia i przesyła kondolencje.

Cześć Jego Pamięci!


 
KONDOLECJE - 20 maja 2019


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 7 maja 2019

Podróż studyjna Toruń – Wrocław – Bolesławiec – 26 – 28.06.2019

Na posiedzeniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia w dniu 25 kwietnia 2019 roku dokonano analizy danych i opracowano szczegółowy plan podróży studyjnej w dniach od 26 do 28 czerwca do Wrocławia i Bolesławca na temat: „Szkolenie oficerów Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz praca na pierwszych stanowiskach dowódczych”. 

W ramach podróży studyjnej zaplanowano  zrealizowanie następujących zasadniczych przedsięwzięć:

1. W dniu 26 czerwca we Wrocławiu:

 • zapalenie zniczy na grobach zmarłych kolegów artylerzystów,
 • zwiedzanie starego rynku Wrocławia i obejrzenie pokazu multimedialnego przy Wrocławskiej Fontannie /wieczorem/.

2. W dniu 27 czerwca we Wrocławiu do godz. 14.00.

 • zapoznanie się z informacją o Akademii Wojsk Lądowych i obejrzenie bazy dydaktycznej uczelni,
 • zapoznanie się z historią Wrocławia podczas rejsu statkiem wycieczkowym „Driada” po Odrze,
 • wspólny obiad,

3. Przyjazd uczestników spotkania do Bolesławca.

4. W dniu 27 czerwca w Bolesławcu od godz. 15.30:

 • zwiedzanie zamku Grodziec i zapoznanie się  z jego historią,
 • obejrzenie wieczornej iluminacji miasta,
 • kolacja integracyjna w hotelu GARDEN Bolesławiec  po  19.00.

5. W dniu 28 czerwca w Bolesławcu:

 • zwiedzanie Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec”,
 • spotkanie z władzami samorządowymi miasta,
 • zwiedzanie rynku i zapoznanie się z historią Bolesławca,
 • zapoznanie się z zadaniami i sprzętem 1 batalionu inżynieryjnego armii USA na poligonie Trzebień,
 • zakończenie spotkania, wspólny obiad i przegrupowanie do miejsc zamieszkania godz. 13.30.

Przemieszczanie uczestników podróży z Torunia do Wrocławia zabezpieczy autokar z CSAiU. Istnieje również możliwość bezpośredniego przyjazdu do Wrocławia w godzinach wieczornych 26 czerwca lub rano 27 czerwca po uprzednim ustaleniu z organizatorem podróży.

Zbiórka przed klubem CSAiU o godz. 13.30. Wyjazd grupy toruńskiej sprzed klubu CSAiU przy ul. Prądzyńskiego o godz. 14.00 w dniu 26 czerwca.

Koszty przejazdu, wyżywienia standardowego oraz noclegów pokrywa Zarząd Główny Stowarzyszenia.

Koszty kolacji integracyjnej,  biletów wstępu na wybrane imprezy i obiekty oraz ubezpieczenie pokrywają uczestnicy  podróży w kwocie 100,00.

Pieniądze proszę wpłacać na konto Stowarzyszenia   nr 09 1540 1304 2035 9114 2414 0001 z dopiskiem „Podróż studyjna SPArt”.

Termin wpłaty – do dnia 10 czerwca 2019 roku.

Na czas podróży organizator zabezpieczy napoje chłodzące.  Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy : romsal@wp.pl lub na numery telefonów: 604 271 978 lub 603 151 517.

Zgłoszeń proszę dokonywać do dnia 10 czerwca 2019 roku na adres mailowy – romsal@wp.pl lub numer telefonu – 604 271 978.

Z artyleryjskim pozdrowieniem:

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

 


 
Z żałobnej kartyZ żałobnej karty - 12 kwietnia 2019

Z żałobnej karty – 12 kwietnia 2019 roku

W dniu 10 kwietnia 2019 roku, po ciężkiej i długotrwałej chorobie odszedł od nas pułkownik Leon Załuska, członek Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów we Wrocławiu. W czasie zawodowej służby wojskowej pełnił On obowiązki na tak odpowiedzialnych stanowiskach, jak: dowódca 37 pa w Kędzierzynie-Koźlu (1977-79 rok), dowódca 20 pappanc w Pleszewie (1979-84 rok), szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kaliszu (1985-98 r.). Dwukrotnie działał w składzie Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ, tj. w Egipcie (1976 r.) i Syrii (1983-1984 rok).   
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11.00 13.04 br. na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 183-187.

Zarząd Główny i  Zarząd wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów przesyłają Rodzinie kondolencje oraz składają wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego Pamięci!


 
WIELKANOC 2019 - 10 kwietnia 2019


 
WIELKANOC 2019 - 8 kwietnia 2019


 
„20 LAT FUNKCJONOWANIA SIŁ ZBROJNYCH RP W NATO”„20 LAT FUNKCJONOWANIA SIŁ ZBROJNYCH RP W NATO” - 5 kwietnia 2019
Seminarium ‘’20 LAT FUNKCJONOWANIA SIŁ ZBROJNYCH POLSKI W NATO’’ 12.03.2019Seminarium ‘’20 LAT FUNKCJONOWANIA SIŁ ZBROJNYCH POLSKI W NATO’’ 12.03.2019 - 15 marca 2019

Z okazji dwudziestolecia Polski w NATO w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się w dniu 8 marca seminarium poświęcone tematyce funkcjonowania Sił Zbrojnych Polski w NATO. Przedsięwzięcie zorganizowało Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów  z Urzędem Marszałkowskim województwa Kujawsko- Pomorskiego. W seminarium uczestniczyli wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski i sekretarz województwa Marek Smoczyk. Siły zbrojne armii USA reprezentowali artylerzyści z Kansas, z dowódcą 1. Batalionu 5. Pułku Artylerii Polowej płk. Ivenem T. Sugai na czele. W seminarium wzięli udział generałowie i oficerowie artylerii, zarówno służby czynnej, jak i rezerwy, a także dowódcy jednostek wojskowych stacjonujących w regionie. W seminarium uczestniczyli również studenci Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz uczniowie klas mundurowych z następujących szkół ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół nr 1 w Toruniu, Zespół Szkół Technicznych w Toruniu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 Roku we Włocławku, Zespół Szkół we Wroniu, Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Marysinie, Zespół Szkół CKU w Gronowie i Technikum Mundurowe BZDZ w Aleksandrowie Kujawskim.

Po wstępie Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia płk. w st. spocz. Romana Kłosińskiego zostało podpisane porozumienie o współpracy między Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Bydgoszczy a Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów w Toruniu. Dokumenty podpisali Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk dypl. Tomasz Dominikowski i Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia płk w st. spocz. Roman Kłosiński.

Wystąpienie otwierające seminarium wygłosił wicemarszałek województwa Kujawsko - Pomorskiego Zbigniew Ostrowski. W swoim przemówieniu akcentował potrzebę zagwarantowania bezpieczeństwa państwa i obywateli, do czego konieczna jest współpraca Sił Zbrojnych RP z innymi armiami w ramach NATO.

Płk rez. Zdzisław Polcikiewicz zaprezentował genezę NATO oraz zadania stojące przed Paktem, a także zasady funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w NATO.

Kolejne wystąpienie na temat historii artylerii armii USA oraz partnerstwa i współpracy armii polskiej i amerykańskiej zaprezentował płk Iven T. Sugai, dowódca 1. Batalionu 5. Pułku Artylerii Polowej armii USA, stacjonującego na toruńskim poligonie, w ramach rotacyjnej zmiany ABCT. Podstawowy wniosek sprowadzał się do konieczności dostosowania potrzeb szkoleniowych do nowych uwarunkowań związanych z reagowaniem na konflikty zbrojne we współczesnym świecie.

Dowódca dywizjonu zabezpieczenia CSAiU ppłk Szymon Czerwiński skoncentrował  się na omówieniu wspólnych szkoleń i ćwiczeń wojsk polskich w ramach NATO.

Generał brygady rez. Jarosław Wierzcholski w swoim wystąpieniu skupił się na ocenie działalności w trakcie misji bojowej PKW w Afganistanie oraz jej wpływu na unowocześnienie uzbrojenia i wyposażenia w Wojsku Polskim.

Ppłk Marek Ślesik z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy omówił powstanie inspektoratu, jego strukturę organizacyjną i zadania, a także zaangażowanie komórek inspektoratu w przygotowanie PKW do udziału w misjach poza granicami kraju. Przedstawił wnioski płynące z doświadczeń bojowych polskich żołnierzy oraz zmiany dokonujące się w jednostkach Wojska Polskiego.

Kolejne wystąpienie płk Ireneusza Foka – poświęcona była roli i zadaniom Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w ramach współdziałania z NATO w zakresie standaryzacji operacyjnej, w zakresie koordynowania planowania i opracowywania dokumentów.

Seminarium  zakończył  wspólny  poczęstunek.

Zarząd Główny Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu oraz pracownikom Departamentów: Współpracy Międzynarodowej, Promocji oraz Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Szczególne słowa podziękowania składa na ręce Pełnomocnika Zarządu Województwa do Spraw Współpracy Międzynarodowej Grzegorza Borka. Ponadto organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim prelegentom i uczestnikom seminarium.

Materiały z seminarium ukażą się na internetowej stronie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w najbliższym czasie.

/Zdjęcia w galerii/


 
„20 LAT FUNKCJONOWANIA SIL ZBROJNYCH POLSKI W NATO”„20 LAT FUNKCJONOWANIA SIL ZBROJNYCH POLSKI W NATO” - 6 marca 2019

W dniu 8. 03. 2019  r. odbędzie się seminarium organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

„20 LAT FUNKCJONOWANIA SIL ZBROJNYCH POLSKI  W NATO”

Program Seminarium:

 • 10.00-10.10 Otwarcie seminarium – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski
 • 10.10-11.00 Powstanie i zadania NATO. Funkcjonowanie SZ RP w ramach NATO płk rez. dr hab. Zdzisław Polcikiewicz, prof. UMK
 • 11.00-11.20 Partnerstwo i współpraca armii polskiej i amerykańskiej LTC Iven T. Sugai
 • 11.20-11.40 Wspólne szkolenie i ćwiczenia w ramach NATO – ppłk Szymon Czerwiński
 • 11.40-12.00 Przerwa
 • 12.00-12.40 Udział w misjach NATO i jego wpływ na struktury i uzbrojenie SZ RP – gen. bryg. rez. Jarosław Wierzcholski, płk Marek Ślesik
 • 12.40-13.10 Rola i zadania Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w ramach współdziałania z Sojuszem Północnoatlantyckim w zakresie standaryzacji operacyjnej – płk Ireneusz Fok, CDiS SZ
 • 13.10-13.30 Projekcja filmu o udziale Sił Zbrojnych RP w realizacji zadań w ramach NATO
 • 13.30-13.50 Dyskusja, zakończenie seminarium
 • 13.50-14.30 Poczęstunek

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów serdecznie zaprasza członków  Stowarzyszenia do udziału w seminarium.

Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium do dnia 7 marca/czwartek/ na numer telefonu: 604 271  978  lub e-mail artylerzysta@interia.p


 
ŻYCZENIA - 14 grudnia 2018


 
CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERIICENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII - 11 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia 2018 roku Toruniu odbyły się Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Dzień ten był bardzo bogaty w wydarzenia. Rozpoczął się od apelu pamięci i złożenia kwiatów pod Pomnikiem Polskich Artylerzystów. W imieniu Stowarzyszenia wiązankę kwiatów złożyła delegacja generałów i prezesów oddziałów z Kolegą Romanem Kłosińskim na czele.Po tej uroczystości w Kościele Garnizonowym odbyła się msza święta w intencji artylerzystów.

Kolejny etap obchodów święta odbył się na Ośrodku Szkolenia CSAiU pod górą Czarnieckiego. Tutaj,przy udziale Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, został przeprowadzony uroczysty apel. Najbardziej zasłużeni artylerzyści zostali odznaczeni i uhonorowani przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Inspektora Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała brygady Wojciecha Grabowskiego oraz Komendanta CSAiU płka Dariusza Adamczyka. Medale pamiątkowe CSAiU otrzymali członkowie Stowarzyszenia: generałowie brygady Antoni Skibiński, Jarosław Kraszewski, Sławomir Owczarek oraz płk Zenon Wiśniewski.

Po defiladzie pododdziałów i przeglądzie nowoczesnego sprzętu artyleryjskiego uczestnicy przeszli na górę Czarnieckiego, skąd mogli obserwować wykonywanie zadań ogniowych w ramach treningu kierowania ogniem. W pierwszym etapie treningu artyleria wykonywała zadania ogniowe strzelając z zakrytych stanowisk, a następnie pokaz strzelań ogniem bezpośrednim zademonstrowały 120 mm samobieżne moździerze „RAK”. Po otrzymaniu, nietypowego jak na moździerze, zadania zajęły rubież ogniową i ogniem na wprost niszczyły cele w ugrupowaniu przeciwnika.

Po pokazie wszyscy uczestnicy spożyli posiłek w poligonowej stołówce, a następnie udali się na koleżeńskie spotkanie integracyjne do Fortu IV, poświęcone wspomnieniom z czasów pełnienia służby wojskowej.

Zarząd Główny Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania Szefowi Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii płk. dypl. Zenonowi Wiśniewskiemu  oraz Komendantowi Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia płk. dypl. Dariuszowi Adamczykowi za umożliwienie uczestnictwa w uroczystości.

/Zdjęcia w galerii/


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 10 grudnia 2018

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stuleciem funkcjonowania artylerii w wolnej Polsce Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów przygotowało i przeprowadziło szereg przedsięwzięć, w tym seminaria w miesiącach marcu i maju oraz konferencję naukową we wrześniu.

Z tej okazji oraz w związku ze Świętem Wojsk Rakietowych i Artylerii zostały opracowane materiały i opublikowane w specjalnym numerze „Artylerzysty”.

Ostatni numer "Artylerzysty" do pobrania w formacie pdf.


 
ŻYCZENIA - 4 grudnia 2018


 
KOMUNIKAT NR 15/2018KOMUNIKAT NR 15/2018 - 15 listopada 2018

OBCHODY 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM I TORUNIU

W dniach od 9 do 11 listopada odbyły się w Toruniu i regionie imprezy związane z obchodami Święta Niepodległości Polski i 100-tną rocznicą odzyskania niepodległości. W wielu z tych przedsięwzięć uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

10 listopada 2018

Pod hasłem „Służymy Niepodległej” w godzinach południowych w dniu 10 listopada 2018 roku odbył się piknik patriotyczny na terenie poligonu wojskowego przy ul. Andersa.Imprezę przygotowało Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.

Uczestnicy pikniku mogli obejrzeć stanowiska przygotowane przez żołnierzy Wojska Polskiego, a także m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, czy też Muzeum Wojsk Lądowych oraz Wojskowych Zakładów Uzbrojenia z Bydgoszczy. Była to też okazja, aby z bliska obejrzeć najnowocześniejszy sprzęt będący na wyposażeniu jednostek wojskowych, m.in. samobieżne haubice, moździerze i wyrzutnie rakietowe, a także wziąć udział w pokazach zorganizowanych przez żołnierzy i członków straży pożarnej.

Nie zabrakło występów artystycznych: Orkiestry Wojskowej w Toruniu, zespołu „Błękitne Berety”, zespołu z CSAiU oraz Chóru „Copernicus” z Torunia. Dla najmłodszych zorganizowane były gry i zabawy. Tradycyjnie już podczas pikniku, przygotowanego przez żołnierzy CSAiU, obowiązkowa była grochówka. Kulminacyjnym punktem wydarzenia o godz. 16.00 było wspólne odśpiewanie marszu I Brygady.

W godzinach wieczornych,pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty apel.Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła Orkiestra Wojskowa z Torunia oraz żołnierze z CSAiU. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz społeczność regionu i Torunia.

Przy pomniku Józefa Piłsudskiego odbył się apel pamięci bohaterów odzyskania i utrzymania niepodległości Rzeczypospolitej. Kompania honorowa z CSAiU salwą honorową uczciła pamięć bohaterów wymienionych w  apelu pamięci. Po złożeniu wieńców pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego uroczystości na placu Rapackiego zakończył pokaz sztucznych ogni.

W przedsięwzięciach niepodległościowych uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, a wieniec pod pomnikiem złożyła reprezentacja Stowarzyszenia w składzie: Roman Kłosiński, Ryszard Jóźwiak i Eugeniusz Lala.

11 listopada 2018

W godzinach przedpołudniowych delegacja Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów uroczyście złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy Pomniku Polskich Artylerzystów, na Cmentarzu Komunalnym nr 1 pod obeliskiem ku czci polskich żołnierzy poległych w latach 1918 – 1921 oraz pod pomnikiem Generała Józefa Hallera. W samo południe w Kościele Garnizonowym torunianie brali udział w mszy świętej w intencji Ojczyzny.

Od godzin południowych na Rynku Nowomiejskim został zorganizowany piknik patriotyczny z udziałem żołnierzy Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Spod Dworca Miasto dotarła tam defilada wojów i pojazdów, której uczestnicy zaprezentowali, jak wyglądało polskie wojsko na przestrzeni wieków. Na licznie zgromadzonych torunian na Rynku Nowomiejskim czekało wiele atrakcji, a punktem kulminacyjnym pikniku niepodległościowego na Rynku Nowomiejskim było wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, poprzedzone przypomnieniem historii powstania tego utworu.We wszystkich przedsięwzięciach uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Zarząd Główny Stowarzyszenia serdecznie, po artyleryjsku pozdrawia wszystkich członków i sympatyków w dniu Święta Niepodległości z okazji 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

/Zdjęcia w galerii/


 
KomunikatKomunikat - 13 listopada 2018

Komunikat Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów -13.11.2018 rok

Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego RSZ  WL zaprasza członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii które odbędą się w dniu 7 grudnia 2018 roku w Toruniu.

Przebieg uroczystości:

 

 • 8.00 – 9.00   –    Apel Pamięci pod „Pomnikiem Polskich Artylerzystów”, Plac Towarzystwa Miłośników Torunia.
 • 9.30 – 10.30 –    Msza Święta w intencji żołnierzy i pracowników RON Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz poległych w misjach poza granicami Kraju w Kościele Garnizonowym p.w.  św. Katarzyny.