|
pl-PLen-US

Nowości oddziałów SPArt.

11 lut

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddział Bolesławiec za 2019 rok

BW, aktualizacja: 2020-02-18

WŁADZE ODDZIAŁU.

Skład zarządu :

Prezes Zarządu:                  - płk rez. Henryk HARKOT

Wiceprezes Zarządu:         - płk rez. Jan BIAŁY

Sekretarz:                             - mjr Remigiusz KWIECIŃSKI

Skarbnik:                             - st. chor. sztab. rez. Ryszard KRZOS

Komisja rewizyjna :

Przewodniczący:                 - mjr rez. Zdzisław HAMERA

Wiceprzewodniczący:         - kpt. rez. Grzegorz STOLARSKI

Sekretarz:                             -  st. chor. rez. Piotr GWARDECKI

Delegaci :

- mjr rez. Leszek SZOSTEK

- płk rez. Jan PIPAŁA

- płk rez. Henryk SZOPA

- st. chor. rez. Piotr GWARDECKI

 

DZIAŁALNOŚĆ  STATUTOWA  BOLESŁAWIECKIEGO  ODDZIAŁU SPArt.

Działalność  oddziału  w 2019 roku oparta była na następujących dokumentach:

-  Statut Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów,

-  Roczny Plan Zamierzeń Zarządu Głównego na 2019rok

-  Roczny  Plan Zamierzeń Oddziału Bolesławiec na 2019 rok

 

W roku 2019 zarząd oddziału odbył 6 posiedzeń w trakcie których zajmował się planowaniem, organizacją oraz kierowaniem zamierzeniami  planowymi jak również na bieżąco dokonywano korekty planu. Troską zarządu było maksymalne zapewnienie realizacji celów statutowych określonych w rozdziale II statutu, tj.:

 

  • integrację środowisk byłych i obecnych żołnierzy;
  • kultywowanie tradycji i dorobku pokoleń rakietowców i artylerzystów;
  • wspieranie działalności badawczej nad historią rozwoju polskiej artylerii i jednostek rakietowych;
  • kształtowanie zasad współżycia opierających się koleżeńskiej więzi i wzajemnym szacunku;
  • podwyższanie poziomu wiedzy;
  • popularyzacja sportów obronnych.

Jedną z przyjętych form integracji stały się otwarte zebrania stowarzyszenia, w których uczestniczą zaproszeni goście oraz członkowie innych organizacji zrzeszających byłych artylerzystów i rakietowców. W tej konwencji odbywają się Spotkania Noworoczne organizowane każdorazowo w pierwszej dekadzie roku, w trakcie których jest okazja do podsumowań, podziękowań i życzeń.W ramach tego spotkania zostało przeprowadzone Zebranie Sprawozdawcze za 2019 rok.

Osobnym, istotnym rozdziałem integracji całego środowiska rakietowców i artylerzystów są spotkania organizowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w Toruniu w których każdorazowo uczestniczy znaczna liczba członków SPArt. Bolesławiec.

Kolejną, ważną kartą działalności statutowej stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji wojskowo-historycznych i popularyzacja dorobku pokoleń rakietowców i artylerzystów. W ramach tej aktywności delegacje stowarzyszenia uczestniczą corocznie w obchodach rocznicowych wybuchu i zakończenia II Wojny Światowej, święta Wojska Polskiego, święta WRiA, forsowania Nysy Łużyckiej, Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i innych.

Majową tradycją stały się zebrania poświęcone pamięci istnienia jednostek rakietowych (18BROT i 18pr) w garnizonie Bolesławiec, w trakcie których przypominane są osiągnięcia jednostek jak i indywidualne sukcesy żołnierzy. Spotkania kończą się złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy pod tablicą pamiątkową. 9 maja 2019 roku przypadała 57 rocznica powstania 18 BROT w związku z tym członkowie bolesławieckiego oddziału SPArt. Złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicami pamiątkowymi upamiętniającymi stacjonujących w garnizonie bolesławieckim żołnierzy pełniących służbę w latach 1962-1992 w 18 Brygadzie Rakiet Operacyjno-Taktycznych.

Kolejną formą  aktywności  członków bolesławieckiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów był udział w podróży studyjnej przeprowadzonej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w dniach 26-28 czerwca 2019 roku na bazie obiektów Wrocławia i Bolesławca.We Wrocławiu mieliśmy możliwość zapoznać się z historią, tradycjami i osiągnięciami Akademii Wojsk Lądowych oraz bazą szkoleniową i procesem kształcenia podchorążych. Zapoznaliśmy  się również z historią Wrocławia widzianą z perspektywy Odry. Kolejnym etapem podróży był Bolesławiec i okolice. Duże zainteresowanie wzbudziła wizyta na Zamku Grodziec ze względu na jego bogatą historię, oryginalną budowlę  i baśniowe położenie.W godzinach wieczornych 27 czerwca w restauracji Garden odbyło się spotkanie artyleryjskich pokoleń, gdzie uhonorowano zaproszonych gości i zasłużonych członków stowarzyszenia.Drugi dzień pobytu rozpoczął się od spotkania z władzami samorządowymi miasta , w trakcie którego Pan Prezydent Piotr Roman zapoznał z historią miasta, osiągnięciami i perspektywami rozwoju, zwracając szczególną uwagę na okres przynależności do Unii Europejskiej.Ważnym elementem poznania regionu była wizyta w Ceramice Artystycznej gdzie była możliwość zapoznania z tradycją wytwarzania wyrobów ceramicznych oraz współczesnymi technologiami produkcji. Wizytę w jednostce rozpoczęliśmy od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikami jednostek, które funkcjonowały w Garnizonie Bolesławiec, oddając w ten sposób  szacunek żołnierzom w nich służących.W kolejnym etapie Dowódca 23 pa płk Grzegorz Potrzuski zaprezentował sprzęt, bazę garażową oraz aktualne miejsca pracy żołnierzy. Ta część została zakończona złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed pomnikiem i tablicami jednostek artyleryjskich, których spadkobiercą prawnym jest 23 pa.

W ramach wspierania działalności badawczej nad historią rozwoju polskiej artylerii i jednostek rakietowych, w 2019 roku mjr rez. Leszek Szostek wydał kolejne opracowanie nt. „Artyleria WP w latach 1939 – 1945” cz. II. W tym samym okresie członkowie oddziału opracowali artykuł nt. „23 Brygada Artylerii / 23 pułk artylerii – 20 lat w NATO”, który został opublikowany w periodyku „Artylerzysta”.

 DZIAŁALNOŚĆ KADROWA.

W okresie sprawozdawczym zarząd oddziału na posiedzeniach podjął uchwały:

 

  • o skreśleniu dwóch członków ze względu na zaległości w opłacaniu składek na podstawie paragrafu 22 punkt 2 statutu stowarzyszenia (Jacek Nesler, Paweł Świtalski)
  • o skreśleniu dwóch członków wskutek rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia bądź przeniesienia do innych jednostek wojskowych poza garnizon Bolesławiec (płk Jarosław Radzimierski, mjr Wojciech Blicharski)
  • o przyjęciu do oddziału dwóch członków z dniem 01.01.2020 r. na podstawie złożonego wniosku(zgodnie z paragrafem 22 punkt 1 statutu stowarzyszenia) Zbigniewa Jaworskiego i Roberta Paschilke.

Liczba członków oddziału na 31.12.2019 r. wynosi 42 członków.

 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA .

Działalność finansowa oddziału realizowana jest zgodnie ze statutem.  Wpływy i wydatki są ewidencjonowane w „Książce Finansowej Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddział Bolesławiec”.Rozliczenie zawarto w „Sprawozdaniu z działalności finansowej Oddziału Terenowego Stowarzyszenia  Polskich  Artylerzystów w Bolesławcu za 2019 r.”

 INNE.

  • brak

 

 Prezes Bolesławieckiego Oddziału

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

płk rez. Henryk HARKOT

Komentarze

Brak komentarzy.

O BW

Photo of BW