Nowości oddziałów SPArt.

20 lut

Sprawozdanie za 2018 rok Oddział Terenowy Warszawa

BW, aktualizacja: 2019-04-30

W dniu 19 lutego 2019 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w Warszawie.

Zebranie otworzył Prezes SPArt OT w Warszawie Kolega płk Jan Przeździecki.

Przewodniczącym zebrania został wybrany Kolega płk Sławomir Oleszczak.

Przewodniczący stwierdził prawomocność zebrania, a następnie przedstawił scenariusz zebrania, który został przyjęty do realizacji.

Sprawozdanie z działalności Oddziału za 2018 rok przedstawił Kolega płk Jan Przeździecki. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kolega gen. bryg. Marek Oleksiak przedstawił ocenę pracy zarządu i złożył wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium. W toku dyskusji Kolega płk Stanisław Skalski przedstawił opinię ZG SPArt o konieczności zwiększenia aktywności członków oddziału. Za aktywną postawę Kolega płk Apolinary Prokop został wyróżniony Odznaką Honorową Stowarzyszenia. W wyniku głosowania wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału został przyjęty jednogłośnie.

W części drugiej zebrania rozpatrzono wniosek płk. Edwarda Hajdukiewicza o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Na dzień 19 lutego 2019 roku Oddział liczy 36 członków.

W części trzeciej Kolega płk Czesław Jarecki przedstawił informację na temat kształcenia oficerów Wojsk Rakietowych i Artylerii w Akademii Sztabu Generalnego.

Komentarze

Brak komentarzy.

O BW

Photo of BW